1

کارگاه دورروز سالمندان
[ تعداد بازدید : ۳ ]
صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

-----------------------------------------------------------------------
در باره مالاریا در باره مالاریا
پیام مالاریا پیام مالاریا
نشریه داوطلبان سلامت نشریه داوطلبان سلامت
جلسه توجیهی مراقبین 13-4-95 جلسه توجیهی مراقبین 13-4-95

دستورالعمل پذیرش سال 1395mph    

--------------------------------------------------------------------

زمانبندی ثبت نام mph زمانبندی ثبت نام mph
جدول 4 جدول 4
جدول 3 جدول 3
جدول 2 جدول 2
جدول 1 جدول 1
آیین نامه mph2 آیین نامه mph2
آیین نامه mph آیین نامه mph

---------------------------------------------------------------------  

 

5برگ گزارش عملکرد95---کودکان 5برگ گزارش عملکرد95---کودکان
قابل توجه گروه سلامت خانواده شهرستانها-برنامه عملیاتی شهرستانی کودکان در سال 95 قابل توجه گروه سلامت خانواده شهرستانها-برنامه عملیاتی شهرستانی کودکان در سال 95
فرم جمع بندی اطلاعات مراقبت های ادغام یافته کودک سالم فرم جمع بندی اطلاعات مراقبت های ادغام یافته کودک سالم
قابل توجه کارشناسان و سوپروایزران سامانه سیب شبکه ها-نامه شماره2.xlsx قابل توجه کارشناسان و سوپروایزران سامانه سیب شبکه ها-نامه شماره2.xlsx

قابل توجه کارشناسان و سوپروایزران سامانه سیب شبکه ها-شبکه هانامه شماره1 .xlsx قابل توجه کارشناسان و سوپروایزران سامانه سیب شبکه ها- نامه شماره1 .xlsx
f قابل توجه کارشناسان آمار شبکه ها - جدول اطلاعات جمعیتی شهرستانها
قابل توجه کارشناسان سلامت مدارس-نهاییJMS قابل توجه کارشناسان سلامت مدارس-نهاییJMS

 

 

قابل توجه کارشناسان آمار شبکه ها - کلید سرشماری 95 قابل توجه کارشناسان آمار شبکه ها - کلید سرشماری 95

 

 

EOPکشوری EOPکشوری
قابل توجه کارشناسان محترم پرونده الکترونیک - فایل کل واحدها جهت اصلاح.xls قابل توجه کارشناسان محترم پرونده الکترونیک - فایل کل واحدها جهت اصلاح.xls
کارگاه مدیریت خطر بلایا ویژه مربیان مراکزآموزش بهورزی کارگاه مدیریت خطر بلایا ویژه مربیان مراکزآموزش بهورزی
توصیه های درخصوص آنفلوآنزادر کودکان توصیه های درخصوص آنفلوآنزادر کودکان
بسته خدمات سلامت سطح اول در برنامه ملی خود مراقبتی94 بسته خدمات سلامت سطح اول در برنامه ملی خود مراقبتی94
راهنمای مراقبتهای ادغام یافته میانسالان راهنمای مراقبتهای ادغام یافته میانسالان
راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت
بسته خدمات بسته خدمات