طرح و توسعه شبکه ها

وظایف طرح و گسترش در بخش راه اندازی واحدها :
1 – در صورتیکه توسط وزارت کشور شهرستان جدیدی در حوزه استان ایجاد شود ، جهت آن شهرستان « طرح توسعه واحدهای بهداشتی درمانی » و « تشکیلات نیروی انسانی » طراحی و از طریق وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشکی نیروی انسانی مورد نیاز مستقر می گردد .
2 – در ابتدای راه اندازی هر واحد جدید ( اعم از مرکز بهداشت شهرستان ، مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ) یک بار تجهیزات مورد نیاز تامین می گردد . در سنوات بعدی نگهداری و جایگزینی تجهیزات از محل منابع شبکه های بهداشت و درمان صورت می گیرد . در صورت تخصیص منابع جدید از سوی وزارت متبوع یا دانشگاه علوم پزشکی با توجه به تعداد واحدهای فعال هر شبکه ، تقسیم می گردد .
3 – اگر مطابق طرح و گسترش هر شهرستان واحدی تاکنون فعال نشده باشد ( مانند مرکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت ) با توجه به معیارهایی همانند : جمعیت تحت پوشش ، امکان تامین نیروی انسانی ، فضای فیزیکی و .... در اولویت راه اندازی قرار می گیرند . برای این واحدها نیز در شروع راه اندازی منابع مالی جهت خرید تجهیزات تامین می گردد .
تا تکمیل واحدهای بهداشتی درمانی ، نیاز به راه اندازی 30 واحد جدید می باشد .
 
وظایف طرح و گسترش در بخش فضای فیزیکی :
در ابتدای هر سال بر حسب میزان منابع مالی تخصیصی جهت احداث و نوسازی واحدهای بهداشتی درمانی با همکاری گروه فنی دانشگاه اقدام میگردد با توجه به فرسودگی بالای ساختمانهای قدیمی و نیز تعداد زیاد واحدهای استیجاری و استقرار موقت ، به ناچار هر سال تعداد معدودی ، در اولویت احداث قرار می گیرند .
هم اکنون در سطح استان بیش از 80 واحد بهداشتی درمانی فاقد ساختمان بوده و تعداد بیشتری هم دارای ساختمان مستهلک می باشند . 
وضعیت واحد های بهداشتی درمانی در سطح استان