ارسال و دریافت فایل :

 
فرم آمار 1-103 شهری و 2-103 روستایی شهرستانها
هر سه ماه یک بار عملکرد به مرکز بهداشت استان ارسال می شود.