تماس با واحد

کرمانشاه : میدان فاطمیه اول خیابان بهار معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( واحد آزمایشگاه )

تلفن تماس : 7257697- 0831

آدرس پست الکترونیک : mbo_lab@kums.ac.ir