سل

 
گردش کار در سیستم ادغام به صورت زیر است:
 
فرد دارای سرفه مزمن که به خانه بهداشت در روستا یا مرکز بهداشتی در مانی در شهر مراجعه میکند، بعد از آموزش، از او نمونه گیری خلط با شرایط استاندارد بعمل آمده و فرم شماره 1 در 3 برگ در خانه بهداشت و در 2 برگ در مرکز شهری برای او تکمیل میگردد که یکی از برگه ها در خانه بهداشت یا مرکز بایگانی میشود و نمونه ها به مرکز بهداشتی درمانی یا در مراکز شهری مستقیم به آزمایشگاه سل فرستاده میشود مرکز بهداشتی درمانی بعد از ثبت در دفتر موارد مشکوک و با رعایت نحوه ارسال، نمونه ها را در اسرع وقت (حداکثر طی یک هفته بعد از اولین نمونه خلط) به آزمایشگاه سل شهرستان ارسال میکند و یک برگ فرم شماره 1 را بایگانی میکند. بعد از بررسی توسط آزمایشگاه نتیجه حداکثر بعد از 48 ساعت از دریافت نمونه به آن مرکز ارجاع داده میشود. اگر بیمار طبق تعریف مبتلا به سل نباشد به پزشک معرفی میشود تا 2 هفته آنتی بیوتیک دریافت کند. بعد از دو هفته مجددا" پیگیری میشود و طبق الگوی بررسی فرد مشکوک به سل بررسی ادامه یابد، اگر بعد از 2 هفته بهبودی نداشت مجددا" سه نمونه خلط وCXR  گرفته شده و مطابق الگوی کشوری پیگیری لازم انجام میشود
در صورتی که بیمار طبق تعریف مبتلا به سل باشد در مرکز بهداشتی درمانی توسط کاردان و پزشک برای او تشکیل پرونده داده شده و اسم او در دفتر ثبت بیماران درج میگردد. ابتدا نوع سل، مورد بیماری و گروه درمانی تعیین میشود (مطابق کتاب)دوز دارو مطابق پروتکل توسط پزشک مرکز تعیین میشود. کارت درمان در دو نسخه یکی در پرونده (در مراکز روستایی) و یکی برای بهورز تکمیل میشود، سپس کارت همراه بیمار به بیمار داده شده و همانجا اولین دوز دارو را مصرف میکند و در مراکز روستایی به بهورز معرفی میشود تا تحت نظارت مستقیم دارو مصرف نماید و در مراکز شهری کاردان این وظیفه را بعهده دارد، بیمار توسط کاردان و پزشک باید طبق استاندارد آموزشی بیمار، آموزش داده شود. برای بیمار ناظر بر درمان از پرسنل انتخاب میشود، به صورت تلفنی همانروز به پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان اطلاع داده میشود و شماره سل از ایشان دریافت میگردد. هماهنگ کننده سل شهرستان حداکثر طی 2 هفته اول تشخیص بیمار باید از آن مرکز بهداشتی درمانی بازدید کرده و پرونده بیمار را بررسی کند و اشکالات احتمالی را رفع کند، در مراکز روستایی روز بعد از تشخیص، بهورز مربوطه توسط پزشک و کاردان آموزش داده شود و داروی لازم برای بیمار به بهورز داده میشود و در مراکز شهری این وظیفه بعهده کاردان است، بررسی اطرافیان در بیماران اسمیر مثبت در هفته اول تشخیص انجام میشود، پزشک در مرحله حمله ای باید هر 2 هفته بیمار را ویزیت کند و بعد از مرحله حمله ای هر ماه بیمار باید ویزیت گردد. در صورت بروز عارضه فاصله ویزیتها کمتر خواهد بود بعد از اتمام درمان یا فوت و ...پرونده به پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان ارسال میگردد و کارت فرعی درمان در پرونده خانوار بایگانی میگردد.
در موارد MDR در بدو تشخیص پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان و رئیس مرکز بهداشت شهرستان در عرض 2 هفته اول بیمار را ویزیت کرده و از نظر اجرای درمان تحت نظارت مستقیم و جلب همکاری بیمار، او را ارزیابی میکنند و بیمار هر ماه توسط پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان به صورت منظم ویزیت میشود و پزشک هماهنگ کننده سل استان و رئیس مرکز بهداشت شهرستان نیز هر 3 ماه یکبار بیمار را ویزیت میکند

جذام

 - اهداف :
 حذف جذام به معنای توصیف کاهش شدید میزان شیوع بیماری بهعنوان یک مشکل بهداشت همگانی به میزان بروز کمتر از یک مورد در ده هزار نفر جمعیت .
   - استراتژی حذف از طریق :
·         تمام موارد جدید بیماری سریعاً تشخیص داده و درمان شوند .
·         درمان سه داروئی MDT در تمام جوامع و مناطق بصورت رایگان در دسترس می باشد .
·         تمام موارد ثبت شده به روش MDT درمان شوند .
·         کیفیت مراقبت از بیماری از جمله جلوگیری و مراقبت از معلولیت بهبود یابد .
·         نسبت به درمان کامل و منظم بیماران اطمینان حاصل شود .
·         حمایت جامعه برای اجرای برنامه جلب شود .
  - عملکرد های سرعت بخشیدن برای دستیابی به حذف جذام :
·         ارائه خدمات بهداشتی سراسری جهت دسیابی آسان به روش درمانی MDT در تمام نواحی
·         هدایت عملیات بسیج حذف جذام (LEC) و افزایش آگاهی اجتماع درباره جذام تا مواردی که تا کنون شناسایی نشده اند، کشف و درمان شوند .
·         به کاربردن روشهای نوین وقابل انعطاف برای ایجاد خدمات قابل دسترسیMDT برای جمعیتهایی که در نواحی جغرافیایی صعب العبور زندگی می کنند .( SAPEL )
   - خدمات :
کلیه خدمات تشخیصی و درمانی بیماری جذام در سطح استان بصورت رایگان می باشد  .