نقشه سایت

صفحه اصلی

ریاست

مشخصات فردی

دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی

معرفی برنامه

پرسنل

سالنمای برنامه

چارت سازمانی

فضای فیزیکی و تجهیزات دبیرخانه

دستورالعمل نظامنامه استانی

پیام گزاران سلامت

اسامی اعضای پیام گزاران سلامت

جلسات پیام گزاران

کارگروه تخصصی

عکس کارگروه

صورتجلسه کارگروه ها

مصوبات سال 95

مصوبات سال 94

اسامی اعضای کارگروه تخصصی

آنالیز عملکرد کارگروه سلامت

سال93

سال94

خانه مشارکت مردمی

آئین نامه خانه مشارکت مردمی

نمونه دعوتنامه مشارکت مردمی

اسامی اعضای خانه مشارکت مردمی

پیام داخلی

پایش مدیریتی

آرشیو

گروه های فنی و کارشناسی

واحد آموزش و سلامت

آشنایی با واحد

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

آماروفناوری اطلاعات

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس با ما

آرشیو

گروه طرح و گسترش

آشنایی با گروه

کلیات گروه

اعضای گروه

فعالیت ها و برنامه ها

طرح و توسعه شبکه ها

پزشک خانواده

PHC شهری

آموزش بهورزی

رابطین سلامت

آماروفناوری اطلاعات

شاخصها وعملکرد

نرم افزارتخصصی گروه

نظرسنجی نحوه ارائه خدمات بهداشتی

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس باگروه

آرشیو

گروه سلامت خانواده

آشنایی با گروه

کلیات گروه

اعضای گروه

فعالیت ها و برنامه ها

سلامت نوزادان

سلامت کودکان

سلامت باروری سالم و جمعیت

سلامت مادران

سلامت میانسالان

سلامت سالمندان

آماروفناوری اطلاعات

شاخص هاوعملکرد

نرم افزارهای تخصصی گروه

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس با گروه

گروه بهبود تغذیه

آشنایی با گروه

کلیات گروه

اعضای گروه

فعالیت ها و برنامه ها

آمار و فناوری اطلاعات

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس با گروه

آرشیو

گروه بهداشت محیط

آشنایی با گروه

کلیات گروه

اعضای گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بهداشت پرتوها

مدیریت مواد زائد جامد

توسعه مراکز مشاوره وترک دخانیات

بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی

بهداشت محیط در شرایط اضطراری

کارگروه ها وجلسات

بهداشت هوا

قوانین ومقررات

بهداشت مواد غذایی

بهداشت اماکن عمومی

بهداشت مراکز ، اماکن و مواد غذایی

بهداشت آب و فاضلاب

بهسازی محیط

آماروفناوری اطلاعات

شاخصهاوعملکرد

نرم افزارتخصصی گروه

شاخص های بهداشتی

ارسال ودریافت فایل

تماس با گروه

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

آرشیو

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر

آشنایی با گروه

کلیات گروه

اعضای گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بیماریهای واگیر

بیماریهای مشترک انسان وحیوان
بیماریهای منتقله ازطریق آب وموادغذایی
بیماریهای قابل پیشگیری ازطریق واکسن
بیماریهای رفتاری، هپاتیت b,c
آنفولانزاH1N1
سل وجذام
آنفلوآنزا
مالاریا
پیشگیری ازایدز

بهداشت روان

برنامه کشوری پیشگیری ازخودکشی
برنامه کشوری بهداشت روان
برنامه پیشگیری ازسوء مصرف مواد
مهارت های زندگی
تشویقی

ایمن سازی

مراکز ارائه خدمات

برنامه عملیاتی مراکزمشاوره بیماریهای رفتاری استان کرمانشاه

آنفلوانزای نوع A

آشنایی باآنفلوانزای نوعA

برنامه های استرات‍‍ژیک

آماروفناوری اطلاعات

شاخص ها و عملکرد

تماس با گروه

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

آرشیو

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها غیر واگیر

آشنایی با گروه

کلیات گروه

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

بیماریهای غیر واگیر

بیماریهای قلب وعروق
تالاسمی
غربالگری دیابت وفشارخون بالا
پیشگیری ازسرطان
جامعه ایمن وپیشگیری ازحوادث
غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید
فنیل کتونوری ( PKU )
ماده 37
آسم و بیماریهای مزمن تنفسی
تحرک بدنی
سلامت گوش و شنوایی
پیشگیری از نابینایی و سلامت چشم
بیماریی های عضلانی اسکلتی

آمار و فناوری اطلاعات

نرم افزار تخصصی گروه

بخش نامه ، آئین نامه و دستورالعمل

تماس با گروه

آرشیو

گروه سلامت روان

آشنایی با گروه

کلیات گروه

اعضای گروه

فعالیت ها و برنامه ها

آمار و فناوری اطلاعات

بخش نامه ، آئین نامه و دستورالعمل

تماس با گروه

آرشیو

واحد بهداشت حرفه ای

آشنایی با واحد

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

بهداشت قالیبافی

کنترل صدا

بهداشت کشاورزی

آزبست

ماده 5 پسماندها

سیلیکوزیس

ساماندهی روشنایی محیط کار

ارگونومی

آماروفناوری اطلاعات

شاخصها وعملکرد

نرم افزارتخصصی واحد

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس با واحد

آرشیو

واحد سلامت جوانان ومدارس

آشنایی با واحد

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

آماروفناوری اطلاعات

شاخصهاوعملکردها

نرم افزارتخصصی واحد

کودکان 6ساله رابرای ورودبه خانه دوم آماده سازیم

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس با واحد

آرشیو

واحد بهداشت دهان و دندان

آشنایی با واحد

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

آموزش

پیشگیری

درمان

آماروفناوری اطلاعات

اخباروتازه ها

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

دستورالعمل وبخشنامه ها

تماس با واحد

آرشیو

واحد امور آزمایشگاهها

آشنایی با واحد

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

سل

التور

مالاریا

دیابت

غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان

بیماریهای منتقله ازطریق آب وغذا

آزمایشگاه سیار

کارگاههای آموزشی

برنامه های آموزشی وطرح های مشترک

آماروفناوری اطلاعات

ارسال ودریافت فایل

تماس با واحد

واحد امور دارویی

آشنایی با واحد

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

داروها و تجهیزات تحویلی از وزارتخانه

خرید تجهیزات

خرید کنتراسپتیوها

خرید سایر اقلام داروئی

کمیته ها

آماروفناوری اطلاعات

اخباروتازه ها

شاخصها وعملکرد

نرم افزارتخصصی واحد

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس با واحد

آرشیو

واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا

آشنایی با واحد

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

آمار و فناوری اطلاعات

بخش نامه ، آئین نامه و دستورالعمل

تماس با واحد

آرشیو

واحد آمارو فناوری اطلاعات

آشنایی با واحد

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

پرونده الکترونیک سلامت

برنامه ثبت مرگ

آماروجمعیت

کودکان1تا59ماهه

آماروفناوری اطلاعات

شاخصها وعملکرد

اطلاعات و ارتباطات
اطلاعات جمعیتی
چک لیست پایش واحدآمار
ارسال ودریافت فایل
اطلاعات
ارسال پیام کوتاه
آموزش در زمینه IT

نرم افزارتخصصی

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس باگروه

آرشیو

واحد امور عمومی

آشنایی با واحد

کلیات واحد واعضای واحد

تماس با واحد

آرشیو

پیوندها

تماس باما

طرح تحول نظام سلامت

تالار گفتگو

خدمات الکترونیکی

ارائه پیشنهادات سازمانی

نقشه سایت