تماس با واحد :

نام ونام خانوادگی مسول واحد : دکترکیوان سلطانی
شماره واحد :   7257807 - 0831 
 
آدرس پست الکترونیکی :   mbo_med@kums.ac.ir