تماس با واحد :

 
 
شماره واحد :   7257807 - 0831
 
آدرس پست الکترونیکی :   mbo_med@kums.ac.ir