دستورالعمل ها و بخشنامه ها :

شرایط نگهداری کنتراسپتیوها شرایط نگهداری کنتراسپتیوها
 
فهرست  داروهای پزشک خانواده(270قلم) فهرست داروهای پزشک خانواده(270قلم)
فرمت قرارداد واگذاری خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده به بخش خصوصی فرمت قرارداد واگذاری خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده به بخش خصوصی
********************************************************
اخبار:
به اطلاع میرساند در راستای اجرای تفاهم نامه خدمات سطح یک بیمه روستاییان و عشایر سال 1388 و عطف به نامه شماره 8814629/ 1120 مورخه 21/7/88 مدیر کل محترم دفتر ارزیابی خدمات سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی و براساس پیوست کسر و 270 قلم باقیمانده را بعنوان ملاک عمل پایشها در نظر گرفته خواهد شد .تبصره یک ماده 6 تفاهم نامه فوق ، کمیته تدوین فهرست داروئی پزشک خانواده استان ، فهرست داروئی پزشک خانواده استان از 305 قلم داروی پیشنهادی 35 قلم بشرح پیوست کسر و 270 قلم باقیمانده را بعنوان ملاک عمل پایشها در نظر گرفته خواهد شد .
 
کد دارو
نام دارو
نوع دارو
کد دارو
نام دارو
نوع دارو
30
آزیترومایسین 5 م.گ
کپسول
263
کلرامفنیکل
کپسول
42
آمی تریپ تیلین 50
قرص
265
مگلومین آنتی مونات
آمپول
59
پروپرانولول 50
قرص
266
کلو فازیمین
کپسول
94
دگزامتازون 4
آمپول
267
داپسون 50 م. گ
قرص
102
دیازپام 2
قرص
268
داپسون 100 م . گ
قرص
104
دیازپام 10                 
قرص       
 270
افلوکساسین 300       
قرص      
142
فنوباربیتال 30             
قرص      
277
کلرامفنیکل             
قرص      
183
     لیتیم کربنات 150   
قرص      
278
کلرامفنیکل              
سوسپانسیون
213
نیکلوزامید                 
قرص      
284
پریماکین                
قرص     
223
 والپروات سدیم 500     
قرص      
285
آرتسونت                
ویال        
231
هیدرالازین     25        
قرص      
286
فنسیدار                  
قرص      
237
ریبوفلاوین (ویتامین ب6
قرص
287
کینین
ویال
244
آمیلوراید                   
قرص      
288
کلیندامایسین              
کپسول     
250
ا یزونیازید   100        
قرص      
289
کلیندامایسین               
آمپول     
251
ایزونیازید 300            
قرص      
294
کارپرومازین            
ویال       
254
پیرازینامید 500           
قرص      
262
سفوتاکسیم 5/0 م . گ  
ویال       
11
اگزازپام 2 م. گ          
قرص      
255
اتامبوتول 400 م.گ    
قرص      
 

نامه مدیرگروه محترم زنان وزایمان دانشگاه

نامه ریاست محترم دانشگاه به کلیه شبکه ها و بیمارستانها به شماره 10215 / 505/ 7/پ وتاریخ 27 / 7/ 87 با مضامین زیر :

1- از تاریخ 1/7/87 پرداخت اسناد مربوط به این بخش توسط خود مرکز صورت گرفته و اسنادجهت پرداخت به معاونت داروو غذا ارسال نخواهد شد لیکن این معاونت نظارت لازم را به این امر خواهد نمود .
2- تفکیک در آمدهای دارویی با دقت و حساسیت لازم همچنان صورت خواهد گرفت و درآمدهای مربوط به بخش دارو و تجهیزات مصرفی در حساب جداگانه دارو واریز و صرفا نیز در این بخش هزینه خواهد شد .
3- براساس مصوبه هیئت رئیسه مراکزمیبایست حساب جداگانه ای جهت واریزدرآمد های داروئی افتتاح و شماره حساب مربوط به معاونت دارویی اعلام گردد .
4- با توجه به اعتبارات ابلاغی وزارت متبوع جهت پرداخت بدهی داروئی مراکز ،
معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه محاسبه لازم در خصوص تراز مالی مراکز در این بخش اعم از میزان خریدهای صورت گرفته توسط مرکز ، میزان درآمد های کسر شده در قالب 20 0/0 و وضعیت نهایی مرکز را بعمل آورده و نتیجه را به تفکیک جهت تصمیم گیری به هیئت رئیسه دانشگاه ارائه خواهند نمود .
5- از تاریخ 30/8/87 مسئولیت تهیه و توزیع کلیه تجهیزات مصرفی مراکزاعم از صافی –
ست – فیلتر و ... بعهده معاونت محترم درمان خواهد بود و مراکزبایستی در این خصوص هماهنگی های لازم را با معاونت محترم درمان بعمل آورند .
6 – کلیه مراکز موظفند اسناد هزینه 6 ماه اول را به معاونت غذا و دارو تحویل دهند و معاونت محترم توسعه ضمن کسر 20 0/ 0 از مطالبات بیمه ای باقیمانده تا پایان نیمه اول
سال جاری در صورت اعلام خرید مازاد بر 20 0/ 0 مبالغ اعلام شده از واحد ها کسر و به
معاونت دارو و غذا تحویل نماید .