غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان :

 

طرح کشوری کم‌ کاری تیرویید نوزادان در استان توسط آزمایشگاه رفرانس هیپوتیروییدی مستقر در شهرستان کرمانشاه و مراکز نمونه‌گیری در کلیه‌ی شهرستان‌های تابعه استان انجام می‌گیرد . نمونه‌های خون گرفته شده از پاشنه پای نوزادان در مراکز نمونه‌گیری جهت انجام آزمایش TSH به آزمایشگاه رفرانس ارسال می‌شود . همچنین آموزش نحوه‌ی نمونه‌گیری به پرسنل تازه به‌کارگرفته شده در طرح پیش‌گفت توسط آزمایشگاه رفرانس صورت می‌گیرد .