آرشیو

-------------------------------------------------------------------

پوستر هفته ملی سلامت مردان ایران در سال 1397

---------------------------------------------------------

 مطالب ارائه شده در کارگاه تغذیه با یر مادر با محوریت داوطلبان سلامت محلات آبان 1395:


فصل 1 فصل 1


فصل 2 فصل 2

 
فصل 3 فصل 3

 
فصل 4 فصل 4

 
فصل 5 فصل 5
 
فصل 6 فصل 6
 
فصل 7 فصل 7
 
فصل 8 فصل 8
 
فصل 9 فصل 9
 
فصل 10 فصل 10
   

 -----------------------------------------------------

فرمهای مربوط به گزارش مرگ کودکان 1تا59 ماهه :

پرسشنامه و دستورالعمل:

 

پرسشنامه ب پرسشنامه ب

پرسشنامه ج سرپایی پرسشنامه ج سرپایی

پرسشنامه د پرسشنامه د

پرسشنامه ه خارج بیمارستانی پرسشنامه ه خارج بیمارستانی

دستور  العمل نحوه تکمیل پرسشنامه دستور العمل نحوه تکمیل پرسشنامه
سناریو حوادث:
ترافیک ترافیک

سقوط سقوط

سوختگی سوختگی

مسمومیت مسمومیت
فرمهای مورد نیاز کمیته :
فرمت صورت‌جلسه کمیته‌ها فرمت صورت‌جلسه کمیته‌ها

لیست  فعالیت مداخلات استخراج شده از اطلاعات نظام  مراقبت کودکان درشه لیست فعالیت مداخلات استخراج شده از اطلاعات نظام مراقبت کودکان درشه

لیست  مداخلات استخراج شده از اطلاعات نظام  مراقبت کودکان لیست مداخلات استخراج شده از اطلاعات نظام مراقبت کودکان
سایر فرمها :
چک لیست ارزشیابی بخشهای کودکان docx چک لیست ارزشیابی بخشهای کودکان docx

سوالات مربوط به فرم ناهنجاری سوالات مربوط به فرم ناهنجاری

گزارش فوری گزارش فوری
نکات مورد توجه نکات مورد توجه

 

 *****************************************

داستان1- نجات جان مادر باردار داستان1- نجات جان مادر باردار

 

داستان2-بهورز فرشته نجات داستان2-بهورز فرشته نجات

 

پیام های بهداشتی مرتبط با شعار روزوهفته جهانی کودک- سال 90 پیام های بهداشتی مرتبط با شعار روزوهفته جهانی کودک- سال 90