آنفلوانزای نوع A

 

منوی اصلی
صفحه اصلی
آشنایی باآنفلوانزا
اخبار
گزارش فعالیتها
دستورالعملهای مربوط به آنفلوانزا
فیلم وتصاویرآموزشی
سوالات رایج وپاسخ
تماس باما
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای مراقبت و کنترل بیماری انفلوانزا در جمهوری اسلامی ایرانراهنمای مراقبت و کنترل بیماری انفلوانزا در جمهوری اسلامی ایران

نوپدیدی وبازپدیدی بیماری آنفلوانزای نوعنوپدیدی وبازپدیدی بیماری آنفلوانزای نوع

آخرین آمارمواردمظنون ومثبت به آنفلوانزای نوعA/H1N1استان کرمانشاه