طرح ماده 5پسماندها
به استناد ماده 5 قانون مدیریت پسماندها وقانون کار جهت حفظ، تامین وارتقاء سطح سلامت شاغلینی
که درعملیات مختلف جمع آوری دستی وماشینی، حمل ونقل ، جابجایی، بازیافت پردازش،انبار ودفع پسماندهای عادی ،پزشکی وبیمارستانی ،ویژه ،کشاورزی وصنعتی مشغول بکار هستند دستور العمل اجرایی سلامت ،ایمنی وبهداست عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماند ها تدوین شده است.
1-شناسایی وتعیین احتمال خطر برای سلامت ،ایمنی وبهداشت دریک از مشاغل موجود
2-برنامه آموزشی وبازآ موزی شاغلین
3-وسایل حفاظت فردی مورد استفاده شاغلین به تفکیک نوع شغل آنها
4-ضوابط برنامه انجام مراقبتهای پزشکی شامل معاینات شغلی ونوع معاینات به تفکیک هر شغل
5- برنامه پایش (مونیتورینگ) هوا وپایش فردی مشتمل برروشهای فنی نمونه برداری محیطی و وسایل وتجهیزات مورد نیاز، روشهای نگهداری ، کالیبراسیون دستگاههای مربوطه، کالیبراسیون دستگاههای مربوطه ، نوع ودفعات پایش
6-برنامه حفاظت شاغلین در مرحله پاکسازی محل ضایعات وآلودگی زدای