دیابت :

طرح غربالگری دیابت از جمله طرح‌های کشوری است که در آزمایشگاه‌های بهداشتی استان انجام می گیرد که آزمایش قند این افراد و آزمایشات روتین دیگر در آزمایشگاه‌های شهرستانها صورت گرفته و جهت انجام آزمایش HB A1C نمونه خون فرد بیمار در شهرستان مربوطه اخذ و جهت انجام با رعایت اصول زنجیره سرد به آزمایشگاه مرکزی منتقل میشود.