مقدمه

خانواده یکی از اساسی ترین اجزای جامعه محسوب میشود. خانواده به عنوان یک نهاد که افراد مختلفی تشکیل دهنده آن هستند وخصوصیات و ویژگی های همین افراد برونداد های آن را ایجاد مینماید ،دارای امتیازاتی است که آن را از دیگر نهادها با تشکیلات مشابه مجزا میسازد . یکی از این امتیازات، وجود همگونی نسبی در انسان هایی است که اعضای خانواده را تشکیل میدهند. بنابراین در برنامه ریزی های کلان اجتماعی برای ایجاد توسعه ورفاه که نیازمند بستری مناسب برای اقدام وتداوم دارد، این امتیازدر خانواده باعث می شود که اثربخشی فعالیت ها درآن با توجه به ارتباطات ذاتی که در بین اعضای خانواده برقرار است بیشتر و بهتر شود. بنا براین کارآیی برنامه های سلامت که محور توسعه اجتماعی است در محیط خانواده های بیشترمی شود. این نهاد می تواند شامل گروه های سنی متفاوتی باشد. بنابراین در بخش سلامت لازم است به نیاز های اساسی کلیه گروه های سنی به عنوان گروه های هدف در برنامه های اولویت دار توجه کرد. در این زمینه سلامت خانواده به عنوان یکی از متولیان امرسلامت دراستان با تعیین اولویت های اساسی بهداشت ودرمان و توجه به حقوق اساسی کلیه آحاد مردم ، از طریق سیاستگزاری های منطقه ای درمدیریت سلامت خانواده و جمعیت با همکاری سایر ادارات در واحدهای تابعه در شهرستانها ، سعی در راستای ساماندهی و تامین سلامت خانواده ها دارد.

 

رسالت مدیریت سلامت خانواده و جمعیت

مدیریت سلامت خانواده و جمعیت یکی از بزرگترین مدیریتهای مرکز بهداشت استان است که وظیفه اصلی آن تلاش در جهت کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان و فراهم کردن مراقبت های اساسی برای نوزادان ، کودکان، نوجوانان، جوانان ، میانسالان و سالمندان است . این مدیریت متولی طراحی مداخلات بهداشتی ، سیاستگزاری منطقه ای ، نظارت براجرای برنامه های اولویت دار برای گروه های سنی و آسیب پذیر جامعه ( مادران ، نوزادان ، کودکان، نوجوانان ، میانسالان وسالمندان) است.
برای رسیدن به این رسالت عظیم تمام تصمیم گیری ها و باید و نباید ها را با اصول کلی زیر که همان ارزش های سازمان هستند مقایسه و سپس تصمیم گیری های اساسی انجام میشود.

 • رضایت وتقاضای گیرنده خدمت
 • ارتقاء کیفیت همگام با کمیت خدمات
 • ارتقای علمی کارکنان و تامین شرایط مناسب محیط در حیطه اختیار آنان
 • تلاش در جهت ایجاد انگیزه و افزایش حس مسئولیت پذیری در کارکنان
 • صیانت منابع ملی

برنامه های مدیریت سلامت خانواده

 • برنامه سلامت نوزادان
 • برنامه سلامت کودکان ( w.c.c ، مانا ، ترویج تغذیه با شیر مادر، نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه )
 • برنامه سلامت میانسالان
 • برنامه سلامت سالمندان
 • برنامه سلامت مادران باردار
 • برنامه باروری سالم و امورجمعیت