مقدمه

خانواده یکی از اساسی ترین اجزای جامعه محسوب میشود. خانواده به عنوان یک نهاد که افراد مختلفی تشکیل دهنده آن هستند وخصوصیات و ویژگی های همین افراد برونداد های آن را ایجاد مینماید ،دارای امتیازاتی است که آن را از دیگر نهادها با تشکیلات مشابه مجزا میسازد . یکی از این امتیازات، وجود همگونی نسبی در انسان هایی است که اعضای خانواده را تشکیل میدهند. بنابراین در برنامه ریزی های کلان اجتماعی برای ایجاد توسعه ورفاه که نیازمند بستری مناسب برای اقدام وتداوم دارد، این امتیازدر خانواده باعث می شود که اثربخشی فعالیت ها درآن با توجه به ارتباطات ذاتی که در بین اعضای خانواده برقرار است بیشتر و بهتر شود. بنا براین کارآیی برنامه های سلامت که محور توسعه اجتماعی است در محیط خانواده های بیشترمی شود. این نهاد می تواند شامل گروه های سنی متفاوتی باشد. بنابراین در بخش سلامت لازم است به نیاز های اساسی کلیه گروه های سنی به عنوان گروه های هدف در برنامه های الویت دار توجه کرد. در این زمینه سلامت خانواده به عنوان یکی از متولیان امرسلامت دراستان با تعیین الویت های اساسی بهداشت ودرمان و توجه به حقوق اساسی کلیه آحاد مردم ، از طریق سیاستگزاری های منطقه ای درمدیریت سلامت خانواده و جمعیت با همکاری سایر ادارات در واحدهای تابعه در شهرستانها ، سعی در راستای ساماندهی و تامین سلامت خانواده ها دارد.

تاریخچه فعالیت

سابقه فعالیت های متمرکز این گروه به عنوان یکی از مدیریتهای معاونت بهداشتی به سال 1368 برمیگردد. درآن زمان به علت تغییر ساختاری اداره کل بهداری استان کرمانشاه و ایجاد تشکیلات جدید ، برنامه تنظیم خانواده به عنوان یکی از برنامه های گروه سلامت خانواده و جمعیت جای داده شد. در ابتدا فعالیت های این برنامه در قالب برنامه ریزی در زمینه روش های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت بود . البته وظیفه انتخاب وسایل جلوگیری از حاملگی منطبق با علم روز در استان، توزیع و نیز ارتقاء آموزش عمومی در باره این روش ها دربین زوجین (زنان و مردان ازدواج کرده در سنین باروری) با توجه به نظام ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی، نیز بر عهده این برنامه بود و عملیات اجرایی در استان از طریق فعالیت های کارشناسان بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از طریق نظام ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی (PHC) به خانواده ها انجام می شد.
پس از مدتی به علت نهادینه شدن برنامه های تنظیم خانواده وکنترل جمعیت در استان و نیز نیاز به توجه ویژه به برنامه های مراقبت کودکان ومادران، موضوع تجدید نظر درباره ارائه مراقبت های بهداشتی ادغام یافته قبلی به این دو گروه هدف بصورت یکی از دغدغه های مهم علمی و عملی این گروه تبدیل شد. بدین ترتیب پس از اعمال نظرات کارشناسی در خصوص نحوه ارائه، آموزش عمومی، پژوهش و عملیات آماری در سطوح مختلف بهداشت خانواده، نام گروه به بهداشت خانواده تغییریافت و وظایف آن گسترش بیشتری پیدا کرد .
در سال 1375 علاوه بر برنامه تنظیم خانواده ، سلامت کودکان ، سلامت مادران که خود شامل زیر برنامه های دیگری نیز بود (شرح فعالیت های آن در بخش تاریخچه هر برنامه بطور جداگانه آمده است) موضوع جدیدی که مرتبط با خدمات IUD گذاری تنظیم خانواده یعنی گرفتن لام های پاپ اسمیر بود، بنام پیشگیری از سرطان گردن رحم و بدنبال آن با توجه به اهمیت برنامه های پیشگیری از سرطان های شایع زنان در ارتقاء‌ سلامت زنان ، برنامه سلامت زنان ایجاد شد .
سپس در سال 1377بدنبال اوج گیری مباحث سالخوردگی جمعیت در جهان و بخصوص در کشور های در حال توسعه ونیز پشتیبانی سازمان های بین المللی از برنامه ای حمایتی سالمندان، برنامه سلامت سالمندان به سایر برنامه های بهداشت خانواده افزوده شد . بدین ترتیب به علت طیف گسترده ای از فعالیت های تامین سلامت که درگروه هدف خانواده معنا می گرفت گروه بهداشت خانواده به گروه سلامت خانواده وجمعیت تغییر نام داد(سال1378) .

رسالت مدیریت سلامت خانواده و جمعیت

مدیریت سلامت خانواده و جمعیت یکی از بزرگترین مدیریتهای مرکز بهداشت استان است که وظیفه اصلی آن تلاش در جهت کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان و فراهم کردن مراقبت های اساسی برای نوزادان ، کودکان، نوجوانان، جوانان ، میانسالان و سالمندان است . این مدیریت متولی طراحی مداخلات بهداشتی ، سیاستگزاری منطقه ای ، نظارت براجرای برنامه های اولویت دار برای گروه های سنی و آسیب پذیر جامعه ( مادران ، نوزادان ، کودکان، نوجوانان ، میانسالان وسالمندان) است.
برای رسیدن به این رسالت عظیم تمام تصمیم گیری ها و باید و نباید ها را با اصول کلی زیر که همان ارزش های سازمان هستند مقایسه و سپس تصمیم گیری های اساسی انجام میشود.

 • رضایت وتقاضای گیرنده خدمت
 • ارتقاء کیفیت همگام با کمیت خدمات
 • ارتقای علمی کارکنان و تامین شرایط مناسب محیط در حیطه اختیار آنان
 • تلاش در جهت ایجاد انگیزه و افزایش حس مسئولیت پذیری در کارکنان
 • صیانت منابع ملی

برنامه های مدیریت سلامت خانواده

 • برنامه سلامت نوزادان
 • برنامه سلامت کودکان ( w.c.c ، مانا ، ترویج تغذیه با شیر مادر، نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه )
 • برنامه سلامت میانسالان
 • برنامه سلامت سالمندان
 • برنامه سلامت مادران باردار
 • برنامه باروری سالم و امورجمعیت