آرشیو

 

forms- motevasete- shahri.docforms- motevasete- shahri.doc

forms- motavaseteh-roostaie.docforms- motavaseteh-roostaie.doc

form vaccin toam 92-93.docxform vaccin toam 92-93.docx

109-1-11-17 year- danesh amooz-shahrii.xlsx109-1-11-17 year- danesh amooz-shahrii.xlsx

109-1-11-17 year- danesh amooz-roostaie.xlsx109-1-11-17 year- danesh amooz-roostaie.xlsx

tozihi_dar_morede_forms_amari.docxtozihi_dar_morede_forms_amari.docx

nameh-ersale amare 92-93.docnameh-ersale amare 92-93.doc

form-109--6-10_year-_shahri.xlsxform-109--6-10_year-_shahri.xlsx

form-109--6-10_year-_roostaie.xlsxform-109--6-10_year-_roostaie.xlsx

92-93_forms--shahri-6-10 sal.docx92-93_forms--shahri-6-10 sal.docx

92-93_forms-roostaie-- 6-10 sal.docx92-93_forms-roostaie-- 6-10 sal.docx
 

 *************************************

basteh khedmat--behvarz-92-93 basteh khedmat--behvarz-92-93

basteh khedmat--behvarz-92-93 basteh khedmat--behvarz-92-93

بخش تغییر یافته بسته خدمت بخش تغییر یافته بسته خدمت

92-93 dastor amal takmile shenasname 92-93 dastor amal takmile shenasname

92-93 forms-roostaie 92-93 forms-roostaie

92-93 forms-shahri 92-93 forms-shahri

tozihi dar morede forms amari2 tozihi dar morede forms amari2

shenasnameh-T -92-93 shenasnameh-T -92-93

 

********************

قابل توجه کارشناسان سلامت مدارس- پوسترمدارس مروج سلامت قابل توجه کارشناسان سلامت مدارس- پوسترمدارس مروج سلامت
قابل توجه کارشناسان بهداشت مدارس-جدول اطلاعات 91-92جمعیتی قابل توجه کارشناسان بهداشت مدارس-جدول اطلاعات 91-92جمعیتی
قابل توجه کارشناسان مدارس-پیشگری از آنفلوانزا درمدارس قابل توجه کارشناسان مدارس-پیشگری از آنفلوانزا درمدارس

قابل توجه کارشناسان سلامت مدارس-گزارش نهایی طرح پیشگیری از 7 رفتار مخاطره آمیز قابل توجه کارشناسان سلامت مدارس-گزارش نهایی طرح پیشگیری از 7 رفتار مخاطره آمیز
راهنمای تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموز راهنمای تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموز

 

شناسنامه سلامت دانش آموز شناسنامه سلامت دانش آموز

 

***************

قابل توجه کارشناسان سلامت مدارس(ضمیمه نمابرشماره 986)روند معاینات  دانش آموزان-سال تحصیلی 91-90 قابل توجه کارشناسان سلامت مدارس(ضمیمه نمابرشماره 986)روند معاینات دانش آموزان-سال تحصیلی 91-90

فرمت گزارش مروج-91-90 فرمت گزارش مروج-91-90

فرم آماری مدارس-جدید فرم آماری مدارس-جدید
فرم مراقب فرم مراقب
فرم پزشک فرم پزشک
قابل توجه کارشناسان سلامت مدارس- دانلودفایل وتکمیل تاپایان مردادوارسال به ایمیل واحد قابل توجه کارشناسان سلامت مدارس- دانلودفایل وتکمیل وارسال به ایمیل واحد
Form-P Form-P
Form-B Form-B
shenasnameh-f shenasnameh-f
dastor amal takmile shenasname dastor amal takmile shenasname
jadval-BP- pezeshk jadval-BP- pezeshk
basteh khedmat-pezeshk-fp basteh khedmat-pezeshk-fp
basteh khedmat-pezeshk-fp basteh khedmat-pezeshk-fp
basteh khedmat--behvarz-fp basteh khedmat--behvarz-fp

 ***************************

لوح مدارس مروج سلامت لوح مدارس مروج سلامت
برنامه عملیاتی89 برنامه عملیاتی89

 

بخش 2 برنامه عملیاتی بخش 2 برنامه عملیاتی

 

جدول فعالیتهای تفضیلی جدول فعالیتهای تفضیلی
دستورالعمل طرح مدارس مروج سلامت جهت دانلود دستورالعمل طرح مدارس مروج سلامت جهت دانلود

 

طرح مدارس مروج سلامت طرح مدارس مروج سلامت

 

کارگاه یکروزه مدارس مروج سلامت-جهت دانلود کارگاه یکروزه مدارس مروج سلامت-جهت دانلود