تلفن واحد: 08337257807
ایمیل واحد: mbo_rrd@kums.ac.ir