برنامه سلامت نوزادان

ترسیم دقیق چهره مرگ ومیر نوزادان در جامعه به منظور شناسایی علل بروز و یا عوامل قابل اجتناب در هر مرگ و طراحی مداخله به منظور حل مشکلات و جلوگیری از وقوع مرگهای مشابه ، از جمله مهمترین راهکارها به منظور ارتقاءسلامت نوزادان در هر جامعه ای است . برای تامین و ارتقا سلامت نوزادان باید سیاستها و راهبردهای شفاف و مشخص داشت . به همین دلیل ما نیازمند شناخت عوامل و دلایل قطع کننده زندگی این گروه سنی وبرنامه ریزی دقیق هستیم. نسبت مرگ و میر نوزادان از مهمترین شاخص هایی است که که نشان دهنده توسعه کشورهاست .علت انتخاب این شاخص به عنوان نمایه توسعه ، تاثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی در کاهش یا افزایش آن است. با ارائه مراقبت صحیح و استاندارد در دوره نوزادی، فرصت رشد و تکامل مطلوب نوزاد که حق طبیعی اوست فراهم می گردد.

هدف کلی :

کاهش مرگ و میر نوزادی (28 روز اول زندگی)

اهداف اختصاصی:

  • مراقبت از نوزاد
  • توانمند سازی مراقبین سلامت در راستای مراقبت از نوزاد
  • توانمند سازی والدین در راستای مراقبت از نوزاد

استراتژی ها:

  1. آموزش وحساس سازی مراقبین سلامت درزمینه اجرای صحیح برنامه مراقبت های نوزادان، ترویج تغذیه با شیر مادر
  2. آموزش خانواده ها و جامعه در زمینه(شناخت علائم ونشانه های خطردوره نوزادی ، پیگیری وتوصیه ها و... )
  3. اجرای دستورالعمل ساعت اول تولد وتماس پوست با پوست
  4. بهبود فرآیند ثبت وگزارش دهی
  5. بهبود و تقویت فرایند نظام ارجاع وانتقال داخل رحمی در راستای کاهش میزان مرگ نوزادی بعلت نارسی در بیمارستانهای شهرستانها

  6. افزایش  پوشش مراقبت 5-3 روزگی با تاکید بر ویزیت  پزشک در راستای شناسایی وتشخیص بموقع علائم خطر نوزادی وارجاع به مراکز تخصصی نوزادان

  7. فزایش  پوشش مراقبت 5-3 روزگی با تاکید بر ویزیت  پزشک در راستای شناسایی وتشخیص بموقع علائم خطر نوزادی وارجاع به مراکز تخصصی نوزادان