نیروی انسانی

نیروی انسانی
آگاهی از وضعیت نیروی انسانی به منظور برنامه ریزی د رجهت تامین پرسنل شبکه های بهداشتی – درمانی از اهم برنامه های گروه می باشد .