معاونت بهداشتی استان کرمانشاه

آدرس : میدان رفعتیه ، ابتدای خیابان بهار ، مرکزبهداشت استان ومعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تلفن تماس و نمابر : 37257799-083

آدرس پست الکترونیکی معاونت :  mbok@kums.ac.ir

*********************************************

توضیح : شماره تلفن وآدرس پست الکترونیک کلیه کارمندان این معاونت دربخش مربوط به هرگروه /واحد درقسمت تماس باما قیدگردیده است .

*********************************************

درصورت اظهارنظردرخصوص سایت وارائه پیشنهادات می توانید ازطریق شماره تلفن یاآدرس پست الکترونیک تماس بگیرید.

آدرس پست الکترونیک مسئول سایت(عاطفه نیک جو): mbo_a@kums.ac.ir

شماره تماس مسئول سایت :37257799-083