فعالیت ها و برنامه ها

فعالیت ها و برنامه ها

1- معاینات غربالگری ( ارزیابی مقدماتی ) دانش آموزان
2- معاینات پزشکی دانش آموزان
3- تشکیل وتکمیل مستمر شناسنامه سلامت دانش آموز تا پایان تحصیلات متوسطه
4- معاینات مقدماتی وپزشکی دانشجویان بدو ورود وتشکیل شناسنامه سلامت این گروه
5- پی گیری بیماریهای واگیر و غیر واگیر در مدارس
6- نظارت بر بهداشت محیط مدارس
7- نظارت بر عرضه مواد غذایی در مدارس
8- نظارت بر طرح شیر مدارس
9- پی گیری انجام واکسیناسیون توأم دانش آموزان 16-14 ساله
10- آموزش بهداشت به دانش آموزان و خانواده ها و کارکنان مدارس و با همکاری سایر واحدها ی کارشناسی
11- هماهنگی مستمر با سازمان آموزش و پرورش و ادارات تابعه واداره آموزش وپرورش استثنائی
12- تبلیغ و ترویج فرهنگ مشارکت در سلامت در بین کودکان ، نوجوانان و جوانان
13- تدوین و اجرای پژوهشهای کاربردی در زمینه سلامت کودکان و نوجوانان
14- محاسبه و ارائه شاخصهای سلامت دانش آموزان استان به تفکیک جنس ، شهر و روستا
15- گزارش دهی مستمر
16- تهیه و توزیع نشریات آموزشی
17- اجرای برنامه های پیشگیرانه وکاربردی درزمینه کاهش حوادث وعوارض ناشی ازآن درمدرسه وبین راه خانه ومدرسه
18- آموزش وبازآموزی کارکنان
19- هماهنگی درجهت صدوروتمدیدکارت معاینات پزشکی خدمتگذاران مدارس
20- ارائه خدمات حمایتی