فعالیت ها و برنامه ها


لیست برنامه ها

• مدیریت مداخلات آموزشی در زمینه سه اولویت کشوری بهبود شیوه زندگی سالم

campaign

campaign

خلاصه برنامه عملیاتی سال 89

 

خلاصه برنامه عملیاتی


• مدیریت فعالیتها در حال اجرا
توانمندسازی
حوزه علمیه
بسیج
• ارزشیابی تولید رسانه
 فرم های ارزشیابی رسانه

نحوه تکمیل چک لیست ارزشیابی رسانه های تولیدی نحوه تکمیل چک لیست ارزشیابی رسانه های تولیدی


• آرشیو رسانه های آموزشی براساس آخرین تغییرات

آرشیو کتابها وجزوات درواحد آموزش بهداشت آرشیو کتابها وجزوات درواحد آموزش بهداشت

 

آرشیو مواد آموزشی بهداشت حرفه ای آرشیو مواد آموزشی بهداشت حرفه ای
آرشیو مواد آموزشی بهداشت محیط

 

آرشیو مواد آموزشی بهداشت محیط

 

آرشیو مواد آموزشی گروه بهداشت خانواده آرشیو مواد آموزشی گروه بهداشت خانواده

 

آرشیو مواد آموزشی گروه مبارزه با بیماریها آرشیو مواد آموزشی گروه مبارزه با بیماریها

 

آرشیو مواد آموزشی واحد آبهداشت دهان ودندان آرشیو مواد آموزشی واحد آبهداشت دهان ودندان

 

آرشیو مواد آموزشی واحد آموزش سلامت آرشیو مواد آموزشی واحد آموزش سلامت

 

آرشیو مواد آموزشی واحدبهداشت مدارس آرشیو مواد آموزشی واحدبهداشت مدارس


• کمیته علمی آموزش

صورتجلسه  اول کمیته -علمی آموزش سلامت89

صورتجلسه اول کمیته -علمی آموزش سلامت89

صورتجلسه  دوم کمیته -علمی آموزش سلامت89

 

صورتجلسه دوم کمیته -علمی آموزش سلامت89


• پایش وارزشیابی فعالیت ها

 فرم ها وچک لیست های پایش
 

چک لیست ستاد چک لیست ستاد

 

چک لیست مرکز چک لیست مرکز

 

چک لیست خانه بهداشت چک لیست خانه بهداشت