محیط - جدول هزینه های صدور مجوز شرکت های خدماتی مبارزه با ح.pdf محیط - جدول هزینه های صدور مجوز شرکت های خدماتی مبارزه با ح.pdf
محیط -  مجوز فعالیت آموزشگاه بهداشت اصناف.pdf محیط - مجوز فعالیت آموزشگاه بهداشت اصناف.pdf
حرفه ای- جدول هزینه های صدور مجوز فرآیندصدور صلاحیت بهداشتی.pdf حرفه ای- جدول هزینه های صدور مجوز فرآیندصدور صلاحیت بهداشتی.pdf
حرفه ای - جدول هزینه های صدور مجوز صلاحیت کلنیک طب کار نصرال.pdf حرفه ای - جدول هزینه های صدور مجوز صلاحیت کلنیک طب کار نصرال.pdf

************** معاینات **********************

قابل توجه کارشناسان بهداشت حرفه ای - تدوین آئین نامه جدید طب کاردرخصوص نحوه انجام معاینات شاغلین قابل توجه کارشناسان بهداشت حرفه ای - تدوین آئین نامه جدید طب کاردرخصوص نحوه انجام معاینات شاغلین


دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان

اصلاحیه دستور العمل اجرایی معاینات شغلی اصلاحیه دستور العمل اجرایی معاینات شغلی

اصلاحیه آیین نامه معاینات شغلی اصلاحیه آیین نامه معاینات شغلی

آئین نامه اجرایی معاینات دوره ای (جدید) آئین نامه اجرایی معاینات دوره ای (جدید)
فرم معاینات پزشکی فرم معاینات پزشکی
آیین نامه معاینات شغلی آیین نامه معاینات شغلی

************عوامل شیمیایی *******************


راهنمای کنترل سیلیس.pdf راهنمای کنترل سیلیس.pdf

قابل توجه کارشناسان بهداشت حرفه ای شبکه ها:فرم جدید آمار کنترل سیلیس در محیط کار در بخش آیین نامه های گروه قرارداده شده است . قابل توجه کارشناسان بهداشت حرفه ای شبکه ها:فرم جدید آمار کنترل سیلیس در محیط کار در بخش آیین نامه های گروه قرارداده شده است .

قابل توجه کارشناسان بهداشت حرفه ای- فرم جدید آمار سیلیس.xls قابل توجه کارشناسان بهداشت حرفه ای- فرم جدید آمار سیلیس.xls
جیوه.xlsx جیوه.xlsx
دستورالعمل تکمیل فرم گزارشدهی جیوه دستورالعمل تکمیل فرم گزارشدهی جیوه
اطلاعات جیوه اطلاعات جیوه
راهنمای کنترل سرب.pdf راهنمای کنترل سرب.pdf
دستورالعمل آزبست.docx دستورالعمل آزبست.docx

اطلاعات آزبست. اطلاعات آزبست.

فرم جمع آوری اطلاعات برنامه حذف وکنترل آزبست فرم جمع آوری اطلاعات برنامه حذف وکنترل آزبست

آزبست مخصوص کارفرمایان آزبست مخصوص کارفرمایان

آزبست مخصوص کارگران آزبست مخصوص کارگران

آزبست و جایگزین های آن آزبست و جایگزین های آن

********** عوامل فیزیکی **************

راهنمای صدا راهنمای صدا

*********** متفرقه ****************************


کتاب حدود تماس شغلی.pdf

فلوچارت 2

فلوچارت 1

*********** مشاغل سخت وزیان آور ********************

آئین نامه مشاغل سخت وزیان آور آئین نامه مشاغل سخت وزیان آور

 *************  ارگونومی ***********

فرم های ارگونومیdocx فرم های ارگونومیdocx
ریسک فاکتورهای ارگونومی 90 ریسک فاکتورهای ارگونومی 90

  ******************


طرح بهداشت کشاورزی
رشد وتوسعه کشاورزی یکی از بارزترین آرمانهای ملی میباشد.تحقق این آرمان درگرو تغییرات اساسی در ساختار کشا ورزی موجود ،مشارکت نیروها،مدیریت وبهره برداری مطلوب ازمنابع،امکانات ،
سازماندهی ،هدایت سنجیده وبرنامه ریزی شده به شیوه عملی وعقلانی است.
نقش حیاتی استراتژیک بخش کشاورزی درنظام اقتصادی ،اجتماعی کشور ورسالت سنگینی که درپیشبردتوسعه ملی وتامین نیازهای اساسی جامعه به عهده بخش کشاورزی است بر اهمیت ولزوم برنامه ریزی افزوده است.
با توجه به اینکه سالانه حدود170هزار نفر از کشاورزان به دلیل حوادث شغلی کشته میشوند.( این بدان معنی است که ریسک مرگ در کشاورزان2 برابر سایر مشاغل است ) وبعلاوه به دلیل عدم پوشش کافی خدمات بهداشتی وعدم گزارش آسیب ها آمار بیش آن چیزی است که بیان می گردد.به منظور صیانت از کشاورزان در برابر مخاطرات محیط کار اولین قدم شناخت مخاطرات، بیماریهاوعوارضی است که
که ممکن است سلامت کشاورزان را به مخاطره اندازد.طرح بهداشت کشاورزی درسال 1386 به منظور حفظ ارتقاء سلامت کشاورزان فعال گردیده است.
اقدامات انجام شده درراستای طرح عبارت است از:
1-آمارگیری وسرشماری کارگاههای کشاورزی صنعتی به صورت سالیانه
2-بازدیدوبررسی وضعیت کارگاههای کشاورزی صنعتی
3-انجام معاینات پزشکی وپاراکلینیکی شاغلین کشاورزان(صنعتی وسنتی)
4-آموزش مستمر به کشاورزان درزمینه عوامل زیان آور وبیماریهای ناشی از کار