دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز تحقیقات بیماریهای رفتاری