آموزش بهورزی

   

---------------------------------((بسته خدمتی راهنمای بالینی))------------------------------------

راهنمای بالینی 3راهنمای بالینی 3

 

1راهنمای بالینی 11راهنمای بالینی 1
راهنمای بالینی 2راهنمای بالینی 2
راهنمای بالینی 4راهنمای بالینی 4
دستور عمل شهری - نسخه 3دستور عمل شهری - نسخه 3

 

تب خونریزی دهنده کریمه کنگوتب خونریزی دهنده کریمه کنگو

 

بسته آموزشی فلج شل حادبسته آموزشی فلج شل حاد

 

آب و غذا-آب و غذا-

 

آب و غذا-آب و غذا-

 

اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسناداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

 

STI guideline-behvarzSTI guideline-behvarz

 

HIV.AIDSHIV.AIDS

 

---------------------------------((بسته خدمتی بهداشت روان))------------------------------------ 

بسته خدمتی(بهداشت روان 9)بسته خدمتی(بهداشت روان 9)

 

بسته خدمتی(بهداشت روان 8)بسته خدمتی(بهداشت روان 8)

 

بسته خدمتی(بهداشت روان 7)بسته خدمتی(بهداشت روان 7)

 

بسته خدمتی(بهداشت روان 6)بسته خدمتی(بهداشت روان 6)

 

بسته خدمتی(بهداشت روان 5)بسته خدمتی(بهداشت روان 5)

 

بسته خدمتی(بهداشت روان 4)بسته خدمتی(بهداشت روان 4)

 

بسته خدمتی(بهداشت روان 3)بسته خدمتی(بهداشت روان 3)

 

بسته خدمتی(بهداشت روان 2)بسته خدمتی(بهداشت روان 2)

 

بسته خدمتی(بهداشت روان 1)بسته خدمتی(بهداشت روان 1)

 

برنامه ها و فعالیت های آموزش بهورزی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای دو سیاست تقدم خدمات پیشگیری بر درمان و اولویت مناطق محروم و روستایی بر شهری در برخورداری از خدمات بهداشتی در دستور کاربرنامه ریزان نظام سلامت قرار گرفت. این سیاست ها که منطبق بر عنصر اعتقادی و بصیرت الهی مکتب حیاتبخش ما بود ،توانست اصل عدالت را به عنوان زیر بنای نظام ارائه خدمات تندرستی در کشور بنا نهد . تا ثیرات سازنده این سیاست ها منجر به تولید نگر ش های جدید ، برنامه ریزی های مداوم و ارتقاء روز افزون سطح سلامت جامعه شد ،به طوری که در عرض دو دهه پس از اجرای آن شاخص های تندرستی در کشور بهبود چشمگیری نشان داد . تاسیس و بسط خانه های بهداشت ، خدمات بهداشتی و درمانی را به محل کار و زندگی محروم ترین مردم ما کشاند ، همانان که امام راحل در موردشان این گونه سفارش کردند : (( به مردم روستایی رسیدگی کنید که زبان گفتن ندارند . )) و امروز بهورزان مظهر این میراث گرانبهای عدالت طلبی بر خاسته از گوهر مکتب ما هستند .
روند جدیدی که موجب اهمیت مدیریت منابع انسانی در تئوری و عمل گردیده نقش و رسالت این منبع استراتژیک به عنوان مهم ترین عامل تامین کیفیت جامع و بهره وری در سازمان ها است . بر خوردار ی ساز مان ها از نیروی انسانی متعهد و با انگیزه همراه با دانش و تجربه کافی به منظور تحقق اهداف سازمانی زیر بنای اصلی توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه است .
معاونت بهداشتی استان کرمانشاه نیز خود را متعهد میداند که در جهت ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده و توسعه در زمینه های مختلف موجبات سلامتی مردم را فراهم آورد وکوشش می نماید که با گسترش سطح اطلاعات و آموزش و تقویت جایگاه مراکز آموزش بهورزی نسبت به ارتقا وضعیت موجود در مناطق روستایی بر اصل رضایت مردم الگوی مناسبی را ارائه نماید و همچنین در تدارک برنامه ای است که در آن محور فعالیتهای مراکز آموزش بهورزی خود را ارتقای کمیت و کیفیت برنامه های آموزشی و بازآموزی قرار دهد و برنامه های ذیل را سر لوحه کار خود قرار می دهد.
مرکز آموزش بهورزی کرمانشاه از سال 1357 فعالیت خود را شروع کرد و طی31 سال به 10مرکز ارتقاء یافت( کرمانشاه – اسلام آباد غرب – کنگاور – صحنه – هرسین – سنقر – سر پل ذهاب – پاوه – جوانرود- گیلانغرب ) و موفق به فارغ التحصیل نمودن 1381 نفر دانش آموز بهورزی گردید واکنون 1167 نفر بهورز در خانه های بهداشت مشغول خدمت می باشند و با توجه به این که حیات و تکامل هر سیستم آموزشی در پویایی آن نهفته است ضروری است که نسبت به رفع مشکلات و تنگناهای موجود این مراکز گام های اساسی برداشته شود .

اهداف آموزش بهورز ی حوزه معاونت بهداشتی استان:
هدف کلی :
در تعیین هدف کلی با توجه به اهمیت کیفیت ارائه خدمت توسط بهورزان در مناطق روستایی و اثر خدمات در سلامت مردم و در نهایت توسعه پایدار در سطح کشور توسعه فعالیت های آموزشی و باز آموزی بعنوان هدف کلی برنامه در سال جاری در نظر گرفته شده
اهداف اختصاصی:
1- رفع مشکلات مربوط به جذب و پذیرش بهورز به میزان 98 درصد با کاهش حجم شکایات احتمالی به یک مورد در هر دوره تشکیل پرونده.
2-رفع مشکلات مراکز آموزش بهورزی در برنامه آزمون پذیرش بهورز به میزان 97 درصد با کاهش حجم احتمالی شکایات به دو مورد در هر دوره اجرای آزمون .
3-افزایش آگاهی های شاغلین بهورزی با انجام آزمون وبررسی دانش و عملکرد آنان و اجرای برنامه های باز آموزی با تاکید بر اصل بازدهی اجرای برنامه .
4- تلاش در جهت رفع کمبود منابع مالی وتجهیزات بخش های اداری – مالی رفاهی و زیستی – آموزشی و وسیله نقلیه جهت انجام فعالیت های مرکز آموزش بهورزی به میزان 80 درصد بهبود تجهیزات .
5- رفع کمبود نیروی انسانی ماهر به عنوان مربی به میزان 70 درصد بهبود نیروی انسانی ثابت .
6- ارتقاء سطح دانش و عملکرد مربیان مراکز آموزش بهورزی
7- یکسان سازی فعالیت های آموزش و باز آموزی در مراکز آموزش بهورزی به میزان 100 درصد .
8- رفع کمبود نیروی انسانی بعنوان بهورز جهت فعالیت در خانه های بهداشت به میزان 20 در صد
تشکیلات آموزش بهورزی حوزه معاونت بهداشتی استان :
کارشناس مسئول آموزش بهورزی یک نفر
کارشناس آموزش بهورزی یک نفر
وظایف آموزش بهورزی حوزه معاونت بهداشتی استان:
1- اجرای ضوابط مربوط به راه اندازی مراکز آموزش بهورزی
2- نظارت بر برگزاری آزمون و انجام مصاحبه از داوطلبین ورود به مراکز آموزش بهورزی
3- نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی فعالیت مراکز آموزش بهورزی و خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی طبق مفاد مندرج در آئین نامه بهورزی
4- ایجاد هماهنگی بین فعالیت مراکز آموزش بهورزی با سایر واحد های بهداشتی در سطح استان
5- پیشنهاد در انتخاب و انتصاب و جابجایی مدیران و مربیان مراکز آموزش بهورزی
6- برگزاری کار گاههای آموزشی و دور های باز آموزی برای مدیران و مربیان مراکز آموزش بهورزی، و بهورزان فارغ التحصیل
7- همکاری مستقیم با فصلنامه بهورز به عنوان یک رسانه مفید و موثر آموزشی
8- تهیه اطلاعات شناسنامه مراکز آموزش بهورزی وانجام اقدامات لازم به منظور تامین و تکمیل نیاز های پرسنلی و تجهیزاتی مراکز آموزش بهورزی
9- نظارت و مشارکت مستقیم در جلسات شورای مربیان
10- شرکت در تیم های کارشناسی مرکز بهداشت استان به منظور نظارت ارزشیابی و ارزشیابی و پایش واحد های بهداشتی
11- برگزاری مراسم سالانه روز بهورز و مشارکت در ارزشیابی برای انتخاب مدیر و مربی و بهورز نمونه
12- مشارکت در ادغام طرح ها و پیشنهاد اصلاح متون آموزشی
13- تعیین نیاز های آموزشی بهورزان و پیشنهاد اصلاح متون آموزشی بهورزان
14- ارتقاء مدرک تحصیلی شاغلین بهورزی زیر دیپلم با ایجاد امکان ادامه تحصیل در رشته کارو دانش( اخذ مدرک دیپلم )
15- پیگیری برنامه آموزش مجازی پزشکان خانواده و صدور گواهی برای نامبردگان
16- تشکیل شورای بهورزی استان و بررسی مشکلات و مسائل بهورزان و تلاش در جهت رفع مشکلات بر اساس آئین نامه مذکور
17- تشکیل کمیته پذیرش بهورز و تصمیم گیری و هماهنگی در خصوص نحوه پذیرش داوطلبین بهورزیمشارکت در برگزاری امتحانات فینال دانش آموزان بهورزی
18- تائید گواهینامه های موقت و دائم بهورزی
19- تصمیم گیری در خصوص نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان متخلف در مراکز آموزش بهورزی

کمیته های و شوراهای آموزش بهورزی حوزه معاونت بهداشتی:
1- شرکت در نشست های اتاق فکر سلامت
2- تشکیل شورای بهورزی استان با حضور بهورزان منتخب از شهرستانها
3- کمیته پذیرش بهورز با حضور اعضاء مندرج در آئین نامه بهورزی

اعضاء شورای بهورزی استان :
1- معاونت بهداشتی استان
2- مدیر گروه نیروی انسانی
3- مدیر گروه گسترش استان
4- کارشناس مسئول آموزش بهورزی
5- مدیر مرکز آموزش بهورزی
6- 14 نفر از بهورزان 14 شهرستان تابعه استان
*حضور هر مقام بالاتر در ترکیب شورا ها نظیر معاونین پشتیبانی روسای دانشگاه و...... مطلوب است

اعضاء کمیته پذیرش بهورز
1- معاون بهداشتی دانشگاه یا نماینده تام الاختیار نامبرده ترجیحا معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه ( رئیس کمیته )
2- مدیر هسته گزینش دانشگاه یا عناوین مشابه
3- مدیر نیروی انسانی یا عناوین مشابه
4- کارشناس مسئول آموزش بهورزی استان
5- مدیر گروه گسترش استان
6- یکی از مدیران مراکز آموزش بهورزی دانشگاه به انتخاب معاون بهداشتی

مشکلات آموزش بهورزی
1- کمبود اعتبارات به منظور تجهیز و توسعه مراکز آموزش بهورزی
2- کمبود اعتبارات به منظور اختصاص کمک هزینه تحصیلی و حق لباس و ... به بهورزان
3- استاندارد نبودن فضا های آموزشی و اداری مراکز بهورزی
4- کمبود نیروی انسانی به عنوان مربی