برنامه سلامت میانسالان :

نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه را میانسالان (گروه سنی 59-30 سال)  تشکیل می دهد. جمعیت میانسالان  بطور روز افزونی در حال افزایش است بویژه در کشورهای درحال توسعه،  رشد این گروه سنی سریعتر  از رشد کل جمعیت اتفاق می افتد. این گروه سنی دارای نقش مولد هم ازلحاظ اقتصادی و هم از نظر بیولوژیک  می باشند و سایر گروههای سنی در خانواده و جامعه به آنان وابسته اند براساس سر شماری سال 1395 حدود821994 نفرازجمعیت استان  یعنی 42.1 درصددر گروه سنی 59-30 سال قرار  میگیرند .

ازطرف دیگر،مرگ ومیر،ناتوانی و رفتارهای بزرگسالان همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد .مخاطرات تهدید کننده سلامتی ازقبیل انتقال بیماریهای مادر به جنین ، اثرسوء تغذیه و دیابت و فشارخون مادر برجنین ، اثر استعمال دخانیات و... بر سلامت افراد خانواده تاثیر گذار است .

از طرفی با توجه به یاد گیری رفتار در خانواده و نقش والدین در شبکه یادگیری اجتماعی ،آثار این رفتارها بر جنبه های مختلف سلامت و بیماری وتاثیر آن در فرهنگ رفتاری همه اعضای خانواده بر هیچکس پوشیده نیست.

همچنین بررسیها نشان داده است که نرخ مرگ و میر کودکان پدر از دست داده و مادر از دست داده افزایش قابل توجهی داشته است .افزایش موارد کار و کاهش تحصیل در فرزندان بزرگسال از دست داده نیز از سایر آثار نامطلوب است . مرگ مادر نه فقط به دلایل مرتبط با حاملگی و زایمان بلکه به دلایل دیگر نیز به همان اندازه ای برای خانواده فاجعه آمیز است و مرگ و ناتوانی پدر که تاکنون کمتر به آن اهمیت داده شده است برای خانواده در تمامی ابعاد دردناک و جبران ناپذیر است.

با توجه به مبانی ذکر شده برنامه خدمات جامع سلامت بزرگسالان در کنار برنامه های سلامت سایر گروهها ی سنی  با هدف کاهش موربیدیتی و مورتالیتی زنان و مردان میانسال از طریق راهکارهای پیشگیرانه و سلامت محور درجهت اتخاذشیوه زندگی سالم،خودمراقبتی ،کنترل عوامل خطر ،پیشگیری از بیماریهای مهم و اولی وتشخیص و درمان زود هنگام آنها طراحی شده است .ساماندهی جمعیت میانسالان به عنوان یک قشر عظیم در جامعه ، همکاری سایر ارگان های حمایتی را نیز می طلبد.

رسالت برنامه:

رسالت این برنامه کاهش بار بیماریهای اولویت دارو قابل پیشگیری میانسالان از طریق طراحی برنامه های بهداشتی ودرمانی در راستای تعهدهای ملی و بین المللی است.

گروه هدف این برنامه:

کلیه زنان  ومردان 59 -30 ساله  درمراکز روستایی ،شهری و حاشیه شهر

ارائه دهندگان خدمت :

پزشکان ،مراقبین سلامت ،بهورزان

اصول برنامه :

 1. برنامه ریزی برای سلامت میانسالان و پیشگیری از مهمترین مشکلات سلامت در میانسالان
 2. کنترل عوامل خطر قابل مداخله زمینه ای ،رفتاری، بینابینی ، اجتماعی و محیطی
 3. تشخیص زود هنگام عوامل خطر و بیماریها
 4. آموزش و مشاوره برای توانمند سازی در راستای بهبود رفتار و ارتقای شیوه زندگی وتقویت خود مراقبتی
 5. نگاه ادغام یافته به مشکلات سلامت این گروه و انجام ارزیابی کامل دوره ای آنان و انجام مداخله مناسب برای رفع سایر مشکلات سلامتی آنان با توجه به پروتکلهای موجود با نظر پزشک

هدف کلی برنامه:

1-     افزایش امید زندگی سالم         

2-    ا رتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی

اهداف اختصاصی:  

1-     کاهش میزان مرگ 70-30سال

2-     افزایش پوشش خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان

  استراتژیها:

1.      آموزش و اطلاع رسانی

2.      جلب مشارکت ادارات و سازمانهای مرتبط

3.      تقویت زیر ساختها

4.      تقویت سیستم ارائه خدمت

5.      تقویت سیستم پیگیری وارجاع

6.      تقویت نظام بررسی و مدیریت داده ها

راهکارها:  

 1. آموزش مداوم کارکنان بهداشتی در زمینه ارائه خدمات ،مشاوره ،آموزش به میانسا لان و ادامه روند بهبود عملکرد آنان
 2. آموزش عموم و گروههای اختصاصی میانسا لان
 3. برنامه ریزی در جهت بهبود رفتار خانواده و جامعه در زمینه برنامه های میانسا لان
 4. ارتقاء وضعیت سیستم بهداشتی اعم از خدمات ،سیستم دارویی ،تجهیزات ، ارجاع و ......
 5. تقویت ارتباطات و جلب همکاری ادارات و ارگانهای دولتی ذیربط جهت تشریک مساعی در پیشبرد اهداف
 6. افزایش پوشش ارائه خدمات بخصوص در مناطق نیازمند