آئین نامه ها

 

فرم جدید آمار سیلیس

 

 

 فرم جدید آمار سیلیس

راهنما فرم بازرسی جدید سال 94 راهنما فرم بازرسی جدید سال 94
فرم بازرسی شماره4 جدید سال 94 فرم بازرسی شماره4 جدید سال 94
فرم بازرسی شماره3 جدید سال 94 فرم بازرسی شماره3 جدید سال 94
فرم بازرسی شماره2 جدید سال 94 فرم بازرسی شماره2 جدید سال 94
فرم بازرسی شماره1 جدید سال 94 فرم بازرسی شماره1 جدید سال 94

 

دستورالعمل نحوه تکمیل کننده فرم گزارش اندازه گیری صدا دستورالعمل نحوه تکمیل کننده فرم گزارش اندازه گیری صدا

فرمهای صدا(1.2.3) فرمهای صدا(1.2.3)

برنامه بازرسی برنامه بازرسی

فرم برنامه ریزی بازرسی براساس آئین نامه بازرسی هدفمند فرم برنامه ریزی بازرسی براساس آئین نامه بازرسی هدفمند

برنامه عملیاتی صدا برنامه عملیاتی صدا

دستورالعمل ضوابط بهداشتی مشاغل خانگی دستورالعمل ضوابط بهداشتی مشاغل خانگی

آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار

دستورالعمل اجرائی آئین نامه بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای دستورالعمل اجرائی آئین نامه بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای

آئین نامه تاسیس شرکت خدمات مهندسی بهداشت کار آئین نامه تاسیس شرکت خدمات مهندسی بهداشت کار

آئین نامه هدفمند نمودن بازرسی بهداشت کار درنظام شبکه بهداشتی کشور آئین نامه هدفمند نمودن بازرسی بهداشت کار درنظام شبکه بهداشتی کشور

آزبست مخصوص کارگران آزبست مخصوص کارگران

آزبست مخصوص کارفرمایان آزبست مخصوص کارفرمایان

 

  آئین نامه اجرایی معاینات دوره ای (جدید)
آیین نامه تاسیس کلینیک‌های طب کار آیین نامه تاسیس کلینیک‌های طب کار
آیین نامه معاینات شغلی آیین نامه معاینات شغلی

 

    
محیط - جدول هزینه های صدور مجوز شرکت های خدماتی مبارزه با ح.pdf محیط - جدول هزینه های صدور مجوز شرکت های خدماتی مبارزه با ح.pdf
محیط -  مجوز فعالیت آموزشگاه بهداشت اصناف.pdf محیط - مجوز فعالیت آموزشگاه بهداشت اصناف.pdf
حرفه ای- جدول هزینه های صدور مجوز فرآیندصدور صلاحیت بهداشتی.pdf حرفه ای- جدول هزینه های صدور مجوز فرآیندصدور صلاحیت بهداشتی.pdf
حرفه ای - جدول هزینه های صدور مجوز صلاحیت کلنیک طب کار نصرال.pdf حرفه ای - جدول هزینه های صدور مجوز صلاحیت کلنیک طب کار نصرال.pdf

************** معاینات **********************

قابل توجه کارشناسان بهداشت حرفه ای - تدوین آئین نامه جدید طب کاردرخصوص نحوه انجام معاینات شاغلین قابل توجه کارشناسان بهداشت حرفه ای - تدوین آئین نامه جدید طب کاردرخصوص نحوه انجام معاینات شاغلین


دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان

اصلاحیه دستور العمل اجرایی معاینات شغلی اصلاحیه دستور العمل اجرایی معاینات شغلی

اصلاحیه آیین نامه معاینات شغلی اصلاحیه آیین نامه معاینات شغلی

آئین نامه اجرایی معاینات دوره ای (جدید) آئین نامه اجرایی معاینات دوره ای (جدید)
فرم معاینات پزشکی فرم معاینات پزشکی
آیین نامه معاینات شغلی آیین نامه معاینات شغلی

************عوامل شیمیایی *******************


راهنمای کنترل سیلیس.pdf راهنمای کنترل سیلیس.pdf

قابل توجه کارشناسان بهداشت حرفه ای شبکه ها:فرم جدید آمار کنترل سیلیس در محیط کار در بخش آیین نامه های گروه قرارداده شده است . قابل توجه کارشناسان بهداشت حرفه ای شبکه ها:فرم جدید آمار کنترل سیلیس در محیط کار در بخش آیین نامه های گروه قرارداده شده است .

قابل توجه کارشناسان بهداشت حرفه ای- فرم جدید آمار سیلیس.xls قابل توجه کارشناسان بهداشت حرفه ای- فرم جدید آمار سیلیس.xls
جیوه.xlsx جیوه.xlsx
دستورالعمل تکمیل فرم گزارشدهی جیوه دستورالعمل تکمیل فرم گزارشدهی جیوه
اطلاعات جیوه اطلاعات جیوه
راهنمای کنترل سرب.pdf راهنمای کنترل سرب.pdf
دستورالعمل آزبست.docx دستورالعمل آزبست.docx

اطلاعات آزبست. اطلاعات آزبست.

فرم جمع آوری اطلاعات برنامه حذف وکنترل آزبست فرم جمع آوری اطلاعات برنامه حذف وکنترل آزبست

آزبست مخصوص کارفرمایان آزبست مخصوص کارفرمایان

آزبست مخصوص کارگران آزبست مخصوص کارگران

آزبست و جایگزین های آن آزبست و جایگزین های آن

********** عوامل فیزیکی **************

راهنمای صدا راهنمای صدا

*********** متفرقه ****************************


کتاب حدود تماس شغلی.pdf

فلوچارت 2

فلوچارت 1

*********** مشاغل سخت وزیان آور ********************

آئین نامه مشاغل سخت وزیان آور آئین نامه مشاغل سخت وزیان آور

 *************  ارگونومی ***********

فرم های ارگونومیdocx فرم های ارگونومیdocx
ریسک فاکتورهای ارگونومی 90 ریسک فاکتورهای ارگونومی 90

  ******************