بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

  • دستورالعمل نحوه تکمیل چک لیست پایش آموزش سلامت

 

کتاب راهنمای خود مراقبتی در ناخوشی های جزییکتاب راهنمای خود مراقبتی در ناخوشی های جزیی

دستورالعمل مشارکت تیم پزشک خانواده در برنامه خود مراقبتیدستورالعمل مشارکت تیم پزشک خانواده در برنامه خود مراقبتی

دستورالعمل اجرایی برنامه ملی خود مراقبتیدستورالعمل اجرایی برنامه ملی خود مراقبتی

بسته آموزشی غیر پزشکبسته آموزشی غیر پزشک

بسته آموزشی پزشکبسته آموزشی پزشک

دستورالعمل چک لیست خانه بهداشت دستورالعمل چک لیست خانه بهداشت

دستورالعمل چک لیست ستاد دستورالعمل چک لیست ستاد

 

چک لیست مرکز

چک لیست مرکز