سلامت مادران

برنامه سلامت مادران

   دیدگاه ورسالت:

یکی از ارکان مهم خدمات بهداشتی ارائه خدمت مناسب  به مادران در دوران بارداری ، زایمان و پس از آن میباشد. گروه سلامت مادران معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه؛ مسئولیت مراقبتهای بهداشتی مرتبط با بارداری است بطوریکه که هر مادری با هر وضعیتی و در هر سطحی از نیاز به خدمات به واحدهای ارائه دهنده  خدمت مراجعه نماید ،خدمت کار آمد و اثر بخش دریافت نماید . هدف از این مراقبت ها کاهش بار بیماریهای ناشی از حاملگی، زایمان و پس از زایمان در مادر (تا 42 روز پس از زایمان) در راستای تعهدات ملی و بین المللی و با توجه به ارزشهای سازمانی این برنامه می باشد

گروه هدف:

زنان خواهان بارداری، زنان باردار، زنان در حین زایمان و تا 42 روز بعد از زایمان

هدف کلی برنامه:

1-ارتقای سلامت همه ‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی

2- افزایش امید زندگی سالم

اهداف اختصاصی برنامه:

1-کاهش مرگ مادران به 19 در صد هزار تولد زنده

2-افزایش پوشش مراقبت پیش از بارداری 3- افزایش پوشش مراقبت بارداری 4- افزایش پوشش مراقبت پس از زایمان 5- ثبت 100 درصدی اطلاعات مادران نزدیک به مرگ 6-افزایش درصد زایمان طبیعی

7-ارتقاء پوشش کلاس های آمادگی برای زایمان

 

برنامه ها:

1-برنامه نظام کشوری مراقبت مرگ مادری

2-  برنامه های مراقبتهای ادغام یافته (خارج بیمارستانی) 3) برنامه نظام مراقبت عوارض شدید بارداری و زایمان رویکرد ”مادران نزدیک به مرگ"   4) برنامه PMTCT 5- برنامه بهبود کیفیت خدمات مامائی و زایمان 6) برنامه بهبود کیفیت مراقبت از مادران نیازمند مراقبت ویژه (پرخطر) 7) سامانه 4030 8-قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 9-برنامه کمک غذایی مادران باردار نیازمند به حمایت های تغذیه ای 10-برنامه های مرتبط با واحد تسهیلات زایمانی

11-اعلام نقل مکان مادران در بارداری و پس از زایمان

منابع موجود در بخش بهداشت:

1- در حال حاضر  3 واحد تسهیلات زایمانی در ، شهرستان روانسر،،شهرستان دالاهو شامل بستر درمان شهرستان و شهر گهواره ، وجود دارد که در امر زایمان و ارائه خدمات درمانی فعالیت دارند.

2- 40 رابط بارداریهای پرخطر از بخش بهداشت در بیمارستان های دولتی و خصوصی و دولتی غیر وابسته به دانشگاه ، در امر پیگیری مادران پرخطر و در معرض خطر مراجعه کننده ، بستری شده و یا ترخیص شده از بیمارستان در سطح استان فعالیت میکنند.

3- 38 کلاس آمادگی برای زایمان در بخش دولتی

فعالیت های برنامه:

1-ارائه خدمات مراقبتی در دوران پیش از بارداری، بارداری و پس از زایمان درمراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی،پایگاه های سلامت و خانه های بهداشتی مطابق پروتکل های استاندارد ارائه خدمات و پیگیری فعالانه مادران در معرض خطر و پرخطر

2-   نظارت بر واحد های تسهیلات زایمانی جهت تضمین و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی

3-   پایش و نظارت بر خدمات ارائه شده توسط پزشک، مراقب سلامت، ماما و بهورز درمراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی،پایگاه های سلامت و خانه های بهداشتی

5-   آموزش وبازآموزی کارکنان

6-  آموزش عمومی جامعه درباره مراقبت های پیش از بارداری، بارداری، زایمان و پس از زایمان

7-  تعامل با بخش خصوصی در زمینه ارائه خدمت به مادران باردار

8-  نظارت بر تهیه و توزیع منابع ، تجهیزات و مکمل های دارویی مورد نیاز گیرندگان

9-  نظارت بر کلاس های آمادگی برای زایمان

10-تهیه برنامه عملیاتی دانشگاهی(معاونت بهداشت و درمان)

11-پیگیری مادران پرخطر گزارش شده از سطوح تخصصی به ستاد استان و شهرستانها یا مراکز ارائه خدمت

13-  توانمند سازی مادران باردار در امر زایمان طبیعی با برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان

14-اجرای نظام پایش و ارزشیابی در کلیه سطوح ارائه خدمت و پشتیبانی

15-  تهیه گزارش مرگ مادران فوت شده در اثر عوارض بارداری و زایمان و بررسی علل موثر بر مرگ مادر با تشکیل کمیته های استانی و دانشگاهی

 

 وضعیت برنامه سلامت مادران سال 1400:

1-بالا بودن درصد پوشش شاخص مراقبت بارداری و پوشش پیش از بارداری استان نسبت به متوسط کشوری

2-پایین بودن درصد زایمان به روش سزارین استان نسبت به کشور در سال 1400

3-پایین بودن میزان مرگ مادر استان نسبت به کشور در سال 1400

4-کاهش مرگ مادر در سال 1399 نسبت به سال 1400

5-پایین بودن تعداد زایمان خارج بیمارستانی اعم از زایمان در منزل و زایمان تسهیلات زایمانی

 

دستاورد های برنامه:

1-کسب رتبه دانشگاه برتر در دو سال متوالی  1394 و  1395 در برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان

2-کسب رتبه دانشگاه برتر در سال 1394 در خصوص نحوه اجرای برنامه پایگاه بهداشتی انتظارات برنامه سلامت مادران: 1-شناسائی 100 درصد مادران منطقه تحت پوشش و مراقبت کامل آنها از پیش از بارداری تا پس از زایمان 2-آگاهی از علل و عوامل موثر در مرگ مادران در منطقه تحت پوشش

3-حمایت از اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری جهت انجام به موقع فعالیت ها:

4-تشکیل به موقع کمیته های مورتالیتی و موربیدیتی و ترویج زایمان طبیعی *آسیب شناسی مورتالیتی و موربیدیتی و بررسی نواقص حوزه بهداشت *اصلاح فرآیندهای ارائه خدمت *تهیه گزارشهای موردی و ارسال به مراکز تحت پوشش *مقایسه وضعیت زایمان به روش طبیعی و سزارین تدوین مداخلات در راستای افزایش زایمان طبیعی

5-آگاهی از وضعیت شاخصهای کلیدی برنامه سلامت مادران

6-شناسایی مادران نیازمند مراقبت ویژه در هر شهرستان و نظارت بر نحوه مدیریت بارداری های نیازمند مراقبت ویژه در دانشگاه ها )با تاکید بر مراکز بهداشتی درمانی دارای مرگ یا عوارض شدید بارداری و زایمان

7-مدیریت اقدامات انجام شده در دانشگاه جهت تقویت نقش رابطین سلامت مادران در حوزه های بهداشت و درمان جهت پیگیری مادران پس از ترخیص از بیمارستان

8-تقویت پاسخ دهی به مادران و کمک به اعزام یا ارجاع به موقع از طریق سامانه ارتباطی 4030 و نظارت بر نحوه پاسخ

9-جلب همکاری های درون بخشی (اورژانس 115 ) و برون بخشی(هلال احمر، استانداری و ...) برای انتقال مادران پرخطر

10-نظارت برآموزش پروتکل های ابلاغی سلامت مادران

11-برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی یا دوره تکمیلی کلاسهای آمادگی برای زایمان برای ماماهای حوزه بهداشت

12-نظارت بر برگزاری آموزش کلاسهای آمادگی برای زایمان برای مادران در مراکز بهداشتی

13-نظارت بر برنامه های حمایتی تغذیه ای از مادران باردار

14- دقت در جمع آوری و ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه های برنامه سلامت مادران

15-نظارت بر فعالیت مشاورین 4030 از طریق پنل مدیریتی

16-اطمینان از ارائه خدمات مطلوب به مادر باردار در پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت

پیشنهادات برای اصلاح فرایندهای برنامه:

1-تغییر کوریکولوم های آموزشی دانشجویان رشته های پزشکی و رشته مامایی با توجه به برنامه های اجرایی جدید سلامت مادران و تقویت نظام آموزشی و بازآموزی مراکز آموزشی

2- به روز رسانی سامانه سیب بر اساس بسته های خدمت جدید

3-  ایجاد سیستم گزارش گیری شاخص ها و آمارها از سامانه سیب  بر اساس برنامه های جدید جهت ارائه  یکسان شاخص ها 

4- لینک نمودن سامانه های مختلف از جمله گزارش وقایع مرگ و تولد ثبت احوال به سامانه سیب و سامانه نظام ثبت مرگ 2- ایجاد انگیزه، حساسیت و ترویج دیدگاه پیشگیرانه در پرسنل ارائه دهنده خدمت بخصوص پزشکان خانواده 3- تقویت فرایند نظام ارجاع با اجرایی نمودن برنامه پزشک خانواده و برون سپاری ارائه خدمات 4- انجام کارسنجی و ایجاد تعادل بین پرسنل ارائه دهنده خدمت  و فعالیت های مورد انتظار 5- پیش بینی وایجاد ساختار(فیزیکی و پرسنلی) برای اجرای برنامه های جدید

6- تخصیص و ارسال به موقع اعتبارات با توجه به برنامه عملیاتی ارائه شده

7- گسترش پوشش بیمه ای در جهت کاهش هزینه خدمات آزمایشگاهی

8- هماهنگی و عقد تفاهم نامه فیمابین ادارات نوزادان و مادران در وزارتخانه جهت پیشبرد اهداف برنامه سلامت مادران

9- تدوین پروتکل کشوری پروتکل در زمینه نحوه اجرای برنامه های مادران  در بخش خصوصی