سلامت مادران

برنامه سلامت مادران

   دیدگاه ورسالت:

 یکی از ارکان مهم خدمات بهداشتی ارائه خدمت مناسب به زنان در دوران بارداری ، زایمان و پس از آن میباشد  .هدف از مراقبتهای بهداشتی در این دوران این است که هر مادری با هر وضعیتی و در هر سطحی از نیاز که به واحدهای ارائه دهنده خدمت مراجعه می نماید ،خدمت کار آمد و اثر بخش را دریافت نماید .  برنامه سلامت مادران متولی کاهش بار بیماریهای ناشی از بارداری، زایمان و بعد از زایمان در مادران و نوزادان (تا10 روز اول تولد) با هدف کلی ارتقاء سطح سلامت مادران در راستای کاهش میزان  مرگ ومیر و بیماری و معلولیتهای ناشی از بارداری و زایمان و پس از آن فعالیت می نماید.

گروه هدف:

زنان خواهان بارداری، زنان باردار، زنان در حین زایمان و تا 42 روز بعد از زایمان

 

 

هدف کلی برنامه:

1-ارتقای سلامت همه ‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی

 2- افزایش امید زندگی سالم

اهداف اختصاصی برنامه:

1-     کاهش مرگ مادران به کمتر از ۱۵ در صد هزار تولد زنده تا پایان سال 98

2-      افزایش درصد زایمان طبیعی

برنامه ها:

1-     بهبود کیفیت خدمات مامائی و زایمان

2-     مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران (خارج بیمارستانی)

3-     مراقبت مرگ مادری بر اساس نظام کشوری

منابع موجود در بخش بهداشت:

1-     5 واحد تسهیلات زایمانی در شهرستان ثلاث باباجانی، شهرستان روانسر،،شهرستان دالاهو شامل بستر درمان شهرستان و شهر گهواره ، شهرستان پاوه در شهرنودشه وجود دارد که در امر زایمان و ارائه خدمات درمانی فعالیت دارند.

2-     11 رابط بارداریهای پرخطر از بخش بهداشت در بیمارستان های دولتی و خصوصی و دولتی غیر وابسته به دانشگاه ، در امر پیگیری مادران پرخطر و در معرض خطر مراجعه کننده ، بستری شده و یا ترخیص شده از بیمارستان در سطح استان فعالیت میکنند.

3-     38 کلاس آمادگی برای زایمان در بخش دولتی

4-     مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاهها و خانه های بهداشت در سطح استان

فعالیت های برنامه:

·         ارائه خدمات مراقبتی در دوران پیش از بارداری، بارداری و پس از زایمان درمراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی،پایگاه های سلامت و خانه های بهداشتی مطابق پروتکل های استاندارد ارائه خدمات و پیگیری فعالانه مادران در معرض خطر و پرخطر

·         نظارت بر واحد های تسهیلات زایمانی جهت تضمین و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی

·         پایش و نظارت بر خدمات ارائه شده توسط پزشک، مراقب سلامت، ماما و بهورز درمراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی،پایگاه های سلامت و خانه های بهداشتی

·         نظارت بر فعالیت فرد دوره دیده در امر زایمان

·         آموزش وبازآموزی کارکنان

·         آموزش عمومی جامعه درباره مراقبت های پیش از بارداری، بارداری، زایمان و پس از زایمان

·         تعامل با بخش خصوصی در زمینه ارائه خدمت به مادران باردار

·         نظارت بر تهیه و توزیع منابع ، تجهیزات و مکمل های دارویی مورد نیاز گیرندگان  

·         تهیه برنامه عملیاتی دانشگاهی(معاونت بهداشت و درمان)

·         پیگیری مادران پرخطر گزارش شده از سطوح تخصصی به ستاد استان و شهرستانها یا مراکز ارائه خدمت

·          توانمند سازی مادران باردار در امر زایمان طبیعی با برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان

·         اجرای نظام پایش و ارزشیابی در کلیه سطوح ارائه خدمت و پشتیبانی

·         استقرار نظام سرویلانس مرگ مادر(تهیه گزارش مرگ مادران فوت شده در اثر عوارض بارداری و زایمان و بررسی علل موثر بر مرگ مادر با تشکیل کمیته های استانی و دانشگاهی

 

دستاورد های برنامه:

·         کاهش تعداد مرگ و میر مادران باردار

·         پوشش بالای 95 درصد ،  حداقل شش بار مراقبت بارداری

·         افزایش پوشش مراقبت های پیش از بارداری

·         پوشش بالای 93 درصد دوبار مراقبت پس از زایمان

·         راه اندازی 38 کلاس آمادگی برای زایمان در شهرستانهای استان در بخش دولتی

 

سیاست های آینده:

·         افزایش کیفیت ارائه خدمات مراقبت های پیش از بارداری ، بارداری و پس از زایمان در کلیه مناطق

·         افزایش پوشش کمی مراقبتهای پیش از بارداری

·         افزایش نظارت بر اجرای استانداردها و کیفیت خدمات ارائه شده در دوران پیش از بارداری ، بارداری وپس از زایمان در منطقه تحت پوشش

·         افزایش آگاهی خانواده ها و به خصوص زنان خواهان بارداری و مادران باردار در زمینه اهمیت مراقبت های پیش از بارداری ، دوران بارداری و پس از زایمان

·         تلاش در جهت شناسایی زنان واجد شرایط دارای بیماری زمینه ای، قبل از بارداری

·         تلاش در جهت افزایش پوشش مادران باردار شرکت کننده در کلاس های آمادگی برای زایمان

·         اتخاذ راهکارهای مناسب با همکاری واحد درمان برای کاهش سزارین و ترویج زایمان طبیعی

·         -تلاش در جهت حذف زایمان توسط افراد دوره ندیده