آشنایی باگروه

تاریخچه بهداشت حرفه ای :
در مرداد سال 1325 وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و قانون موقت کار را تدوین نمود و در سال 1337 قانون مزبور با اصلاحات و تغییراتی بصورت قانون به تصویب رسید . در وزارت کار و امور اجتماعی وقت , اداره بهداشت کار از زیر مجموعه اداره کل بازرسی کار شروع به فعالیت نمود .
در سال 1346 در حوزه معاونت فنی وزارت بهداشت وقت , اداره بهداشت محیط کار در تشکیلات اداره کل بهداشت محیط پیش بینی گردید و سپس در سالهای 1347 , 1348 و1349 , اداره طب صنعتی اداره کل خدمات بهداشتی حوزه معاونت فنی وزارت بهداری وقت تاسیس گردید .
تا قبل از سال 1362 وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت وقت , مشترکا“ به نیروی کار و محیط کار نظارت و مراقبت داشتند .
به منظور جلوگیری از دوباره کاری و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در پی مصوبه هیئت دولت در مورخ 3/10/62 مسائل بهداشتی محیط کار و کارگر از وظایف وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی شناخته شد .
جهت انجام این وظیفه خطیر ابتدا واحدی تحت عنوان واحد بهداشت حرفه ای در دفتر کل خدمات بهداشتی ویژه و سپس بصورت اداره کل بهداشت حرفه ای و فعلا“ به صورت مرکز سلامت محیط و کار مسئول حفظ و ارتقاء سلامت نیروی شاغل کشور در حرف گوناگون جامعه را عهده دار گردید .
با توجه به تصویب قانون جدید کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 به حکم ماده 85 قانون کار , وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی عهده دار بهداشت و درمان کارگران و وزارت کار و امور اجتماعی مسئول ایمنی کارگران گردید .

رسالت بهداشت حرفه ای:
بهداشت حرفه ای از جمله با ارزشترین دارائیهای افراد جوامع و کشورها است که بعنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر میگیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات , انگیزش کار رضایت شغلی و کیفیت کل زندگی افراد جامعه را دارد .
هدف از خدمات بهداشت حرفه ای تامین ایمنی در بهداشت , پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار , پیشگیری از معلولیتها , استفاده بهینه از توان نیروی کار و تامین رفاه شاغلین است . این مهم میسر نمیشود مگر آنکه بتوانیم با استفاده از قوانین , آئین نامه ها و طرحهای در دست اجرا وجود نیروی کار سالم , بارور و با انگیزه را تضمین نمائیم

 

اهداف بهداشت حرفه ای:
تحقق اهداف عالی اصول 29 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توزیع عادلانه تر امکانات بهداشتی – درمانی به گروههای شاغل و آسیب پذیر جامعه و تحقق اهداف شبکه های بهداشتی درمانی کشور که از عوامل مهم توسعه اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی است .
ارتقاء سطح سلامت کارگران
گسترش فرهنگ خدمات بهداشتی
جلب مشارکت کارفرما جهت تامین حفظ و ارتقاء سلامت کارگران
آموزش هر چه بیشتر کارگران

وظایف کلی بهداشت حرفه ای :
1-نظارت و برنامه ریزی فنی و اداری کادر تحت سرپرستی در زمینه بهداشت حرفه ای و آگاهی لازم از وضعیت مربوطه به آنها
-2انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات , معادن , مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه
-3تشکیل جلسات با سازمانها و ارگانهای ذیربط در زمینه جلب هماهنگیهای بین بخشی بمنظور ارائه خدمات بهداشت حرفه ای
-4 تنظیم برنامه های اجرائی و پیگیری عملیات اجرائی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار با هماهنگی پزشک بهداشت حرفه ای
-5آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماریزا بمنظور ارزیابی و برنامه ریزی در زمینه پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود
-6برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و انجام معاینات دوره ای در مشاغل سخت و زیان آور
-7آشنایی با اصول مراقبتهای اولیه بهداشتی ( P.H.C ) و فعالیت , نظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی و درمانی کشور
-8برنامه ریزی در زمینه توسعه , تاسیس , تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار
-9نظارت در اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای ( ادغام , بقا , بهگر , صنوف و ... )
-10برنامه ریزی , هماهنگی و پیگیری در زمینه تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
-11برنامه ریزی در زمینه تشکیل دوره های آموزشی و بازآموزی بهداشتیاران کار , بهورزان , کاردانهای بهداشتی , اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و بازآموزی طب کار
-12 آشنائی کامل با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت بمنظور برنامه ریزی در زمینه استفاده از توان و پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته
-13 هماهنگی و همکاری با کارشناسان آموزش بهداشت بمنظور ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای
-14 برنامه ریزی در ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای با هماهنگی و همکاری کارشناس مسئول آموزش بهداشت
-15 اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با موسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل زیان آور محیط کار