تاریخچه:

 این واحد از سال 1381 با مسئولیت کمال‌الدین جدیدیان آغاز به فعالیت نمود.
 

 رسالت:

نظارت و پایش پرسنل و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی که فعالیت آن‌ها در حیطه بهداشتی می‌باشد.
 

 اهداف:

پاسخگویی به برنامه های نظام سلامت و تلاش برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات آزمایشگاهی در بخشهای دولتی و غیر دولتی
 وظائف کلی: کنترل و نظارت بر نحوه صحیح آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه‌های بهداشتی تحت پوشش