چارچوب ملی ارائه خدمات در برنامه های غیرواگیر:

-          چارچوب بیماریهای عروق کرونر

-          چارچوب بیماریهای مزمن تنفسی

-          چارچوب دیابت

-          چارچوب سبک زندگی سالم