تقدیروتشکرازگروه بیماریها

بسمه تعالی


« اهداء لوح تقدیر و تشکر به معاونت بهداشتی و مسئولین گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها از سوی »
« دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان»


در سال 1385 برنامه استراتژیک پیشگیری از سوء مصرف مواد در استان کرمانشاه ، توسط معاونت بهداشتی دانشگاه ، سازمان بهزیستی ، نیروی انتظامی ، سازمان امور زندانها ، دادگستری ، سازمان فنی و حرفه ای ، اداره اطلاعات و ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و تدوین گردید و از سال 1385 لغایت مرداد ماه 1388 فعالیتهای پیشگیری از اعتیاد در غالب برگزاری کارگاههای تربیت مربی ، کارگاهها و جلسات آموزشی و برگزاری نمایشگاههای آموزشی در معاونت بهداشتی و مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه صورت گرفت . پس از اعلام گزارش کامل فعالیتهای مذکور به دبیرخانه محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر ، فعالیتهای این معاونت توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر مورد توجه و ارزیابی قرار گرفت و در شهریور ماه 1388 پس از برگزاری همایش پیشگیری از سوء مصرف مواد که با حضور استاندار محترم کرمانشاه ، اعضای محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر و نمایندگان محترم سازمانهای استان کرمانشاه برگزار گردید ، جناب آقای دکتر منصوری ( معاونت بهداشتی استان کرمانشاه ) ، سر کار خانم دکتر خادمی ( مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای استان ) و سرکار خانم برخوردار ( کارشناس بهداشت روان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ) توسط استاندار محترم و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان با اهداء لوح تقدیر مورد تشویق و قدردانی قرار گرفتند .