رسالت :
انجام فعالیتهایی که منجر به مدیریت کارآمد در بحران ها و حوادث غیرمترقبه وانسان ساخت و کاهش آسیب پذیری به مراکزبهداشتی درمانی،وپرسنل بهداشتی و درمانی وعامه مردم گردد.
¬هدف کلی واحد مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا:
سیاست گذاری ،برنامه ریزی ،هدایت و پایش اقدامات لازم درجهت کاهش آسیب درفاز پیشگیریو آمادگی برای اقدامات لازم در مرحله پاسخ وبرگشت به شرایط عادی در مرحله بازتوانی
کارکردهای حوزه بهداشت عمومی در مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی و انسان¬ ساخت

قبل از وقوع بلایا
• ارزیابی آسیب ¬پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
• اجرای اقدامات کاهش آسیب¬ پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
• جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه¬ های سلامت-محور کاهش خطر بلایا
• آگاه¬ سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا
• تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش¬ها
• ذخیره ¬سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ
• استقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی
• اجرای برنامه¬ های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان بهداشتی
• اجرای تمرین¬های آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه


در زمان وقوع بلایا
• ارزیابی سریع آسیب¬ها و نیازهای تسهیلات بهداشتی و جامعه
• ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب¬ دیده
• ارایه مراقبت¬های بهداشتی اولیه هماهنگ، به¬ موقع و موثر
• پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت¬های بهداشتی اولیه


پس از وقوع بلایا
• تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار
• بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه¬ های بهداشتی آسیب دیده
• مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی-اجتماعی جامعه
• پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا