واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا از سال 1389 تحت نظارت معاون محترم بهداشت، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با

 1. مسئولیت کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
 2. همکاری با مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و EOC وزارت بهداشت
 3. همکاری با مراکز و دفاتر معاونت بهداشت

شروع به فعالیت کرده است.
شروع به فعالیت رسمی واحد در معاونت بهداشتی کرمانشاه از اواخر سال 1394 می باشد.
این واحد در ارتباط با << مدیریت و کاهش خطر بلایای حاصله از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت >> جهت استمرار خدمات سلامت به مردم آسیب دیده از بلایا می کوشد که با حفظ سلامت پرسنل و کارکنان بهداشتی – حفظ تشکیلات و تجهیزات بهداشتی پیامدهای وقوع مخاطرات را در جمعیت تحت پوشش رصد نماید . در همین راستا وظایف زیر را برعهده دارد:

 • برنامه ریزی ، سازمان دهی، هماهنگی و ارزشیابی برنامه های مرتبط با مدیریت خطر بلایا در معاونت بهداشت در تعامل با مراکز و واحدهای این معاونت
 • تدوین برنامه جامع مدیریت خطر بلایا در معاونت بهداشتی مبتنی بر اصول علمی و مبانی دینی و اخلاقی
 • تدوین یا به روز رسانی سیاست ها، دستورالعمل ها و فرآیندهای بهداشت عمومی در فازهای پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازیابی بلایا
 • ارزیابی خطر ( مخاطرات ، آسیب پذیری و ظرفیت) واحدهای بهداشتی
 • ایجاد و توسعه رویکرد تمام مخاطرات و تمام جنبه های سلامت در سیاسیت های نظام سلامت
 • (All-hazards whole-health approach)
 • ایجاد و توسعه رویکرد پیش فعال نظام سلامت (Proactive approach of health system to DRM)
 • انجام فعالیت ها و پیگیری برنامه های کمیته بهداشت در حوادث غیر مترقبه
 • توسعه و تقویت همکاری ها و تعاملات بین بخشی و فرا بخشی در امر مدیریت خطر بلایا
 • توانمند سازی پرسنل و کارکنان در حیطه مدیریت خطر بلایا با اجرای برنامه های آموزشی و مانور
 • توجه به مخاطرات Extensive. این واژه در مقابل مخاطرات Intensive (مانند زلزله بم و ...) مطرح است و به مخاطراتی اشاره دارد که وقوع آنها نسبتا شایع است ولی شدت و آسیب آن ها به انداره مخاطرات Intensive نیست و چندان مورد توجه دوربین و رسانه ها قرار نمی گیرند.