برنامه ها

 

       حوزه سلامت روان :

            تشخیص و مراقبت اختلالات شایع روانپزشکی

      پیشگیری از رفتارهای مرتبط با خودکشی و مداخلات روانشناختی در بروز خودکشی

      آموزش مهارت های زندگی

      آموزش مهارت های فرزند پروری

          خودمراقبتی در حوزه سلامت روان

         حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا و حوادث طبیعی

          سلامت روان جامعه نگر (سراج- سامان)

 

       حوزه سلامت اجتماعی :

        برنامه پیشگیری از خشونت خانگی ( همسر آزاری و کودک آزاری )

       مدل مداخلات سلامت اجتماعی با رویکرد اجتماع محور

 

       حوزه اعتیاد:

     برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه

     مهارت های فرزندپروری12تا17سال(نوجوان سالم من)

       برنامه پیشگیری از عوارض ناشی از سوء مصرف مواد ( کاهش آسیب )

 

 

  فعالیت ها :

      برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزشی ویژه پزشکان عمومی، کارشناسان سلامت روان و مراقبین سلامت و بهورزان

      بالا بردن سطح آگاهی عمومی در خصوص پیشگیری از افسردگی، کسب مهارت حل مساله و افزایش تاب آوری

     تشکیل کمیته های راهبردی پیشگیری از خودکشی در استانداری، فرمانداری شهرستانها، معاونت بهداشتی و شبکه های بهداشت و درمان

     اجرای طرح جامع پیشگیری از خودکشی در برنامه PHC

    اجرای طرح تلفنی پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی

    بیمار یابی ، پیگیری ، ارجاع و مداخلات روانشناختی افراد دارای اختلالات روانپزشکی

    پایش و نظارت بر اجرای برنامه آموزش مهارت زندگی به گروههای هدف

    پایش و نظارت بر اجرای برنامه آموزش مهارت های فرزند پروری  به گروههای هدف

    برگزاری کارگاه خودمراقبتی در حوزه سلامت روان

    آموزش و بازآموزی کارشناسان سلامت روان شاغل در حوزه بهداشت در زمینه حمایت های روانی اجتماعی در حوادث غیر مترقبه

       اجرا و نظارت ماهانه برنامه مشاوره سوگ بازماندگان از بیماری کرونا

       اجرا و نظارت ماهانه برنامه بهبود یافتگان ناشی از بیماری کرونا

     پایش کانون اصلاح تربیت در حوزه سلامت روان

     اجرای مدل مداخلات اجتماع محور سلامت در محلات آسیب خیز

    اجرای برنامه های پیشگیری از خشونت خانگی در جمعیت های هدف

    برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد جهت روانشناسان مراکزphc

     برگزاری کارگاه کاهش آسیب جهت مسئولین مراکزDIC

    افزایش پوشش خدمات کاهش آسیب و درمان در میان افرادی که مواد را به صورت تزریقی مصرف میکنند

    کاهش میزان شیوع ویروس اچ آی وی در میان افرادی که مواد را به صورت تزریقی مصرف میکنند

    برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های فرزند پروری12تا17سال