قبل از وقوع بلایا:

 • ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه
 • اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه
 • جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت محور کاهش خطر بلایا
 • آگاه سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا
 • تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخشها
 • ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت در فاز پاسخ
 • اجرای برنامه های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان نظام شبکه
 • اجرای تمرین های آمادگی بلایا در تسهیلات نظام شبکه و جامعه

در زمان وقوع بلایا:

 • ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهای تسهیلات نظام شبکه و جامعه
 • ارزیابی مستمر نیازهای سلامتی جمعیت آسیب دیده
 • ارایه مراقبت های سلامتی هماهنگ، به موقع و موثر
 • پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت های سلامتی

پس از وقوع بلایا:

 • تدوین برنامه بازیابی تسهیلات نظام شبکه با رویکرد توسعه پایدار
 • بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه های آسیب دیده نظام شبکه
 • مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی-اجتماعی جامعه
 • پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

برنامه های جاری:

 • ارزیابی ایمنی و خطر مراکز و تهسلات بهداشتی (SARA ) برای ابعاد آمادگی عملکردی و ایمنی سازه¬ای و غیرسازه ای
 • تدوین برنامه پاسخ به بلایا و فوریت ها (EOP )
 • ارزیابی آمادگی و آموزش خانوارها در برابر بلایا (DART )
 • شناسنامه آسیب ها و خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت – نظام مراقبت بلایا (DSS )
 • ایمن سازی تسهیلات بهداشتی با اجرای برنامه کاهش آسیب پذیری های سازه ای و غیر سازه در واحدهای بهداشتی ( SNS)
 • ادغام برنامه مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام شبکه بهداشتی درمانی
 • پوشش بیمه تسهیلات و منابع بهداشتی در برابر مخاطرات طبیعی و انسان¬ساخت
 • تقویت سامانه پشتیبانی تیم های عملیاتی