معرفی برنامه های گروه تخصصی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر:

شرح وظایف گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریها غیرواگیر:

-          تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بیماریهای غیرواگیر

-          تامین تجهیزات مورد نیازغربالگری در تمامی مراکز تحت پوشش دانشگاه

-          غربالگری، بیماریابی و درمان به موقع بیماران شناسایی شده در برنامه های غیر واگیر

-          نظارت بر گزارش فوری بیماریهای قابل گزارش دهی تلفنی

-          آمادگی کافی جهت مراقبت و پیگیری بیماریهای مزمن در طغیان بیماریها – از جمله کووید19، در منطقه تحت پوشش

-          برگزاری سمینارها و جلسات آموزشی در مورد تازه های بیماری ها جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم

-          تشکیل کمیته ها و جلسات درون بخشی، بین بخشی و برون بخشی .

-          آموزش مستمر علمی و اجرایی در برنامه های مرتبط به گروه های هدف ( درون بخش و برون بخش )

-          نظارت بر عملکرد از طریق پایش، ارزیابی و پیگیری نحوه اجرای برنامه های غیرواگیر در کلیه واحدهای تحت پوشش و تلاش جهت رفع نارسائیها و بهبود عملکرد

-          آگاهی و بهره وری از اطلاعات و آمارهای حیاتی و بهداشتی منطقه در جهت تحلیل برنامه های غیرواگیر و تعیین دستاوردها و چالشها.

-          همکاری در اجرای تحقیقات کاربردی  مورد نیاز در برنامه

-          تهیه محتوای آموزشی جهت گروههای هدف و درمعرض خطر

-          گزارش عملکرد و بررسی ارتقائ شاخص های مرتبط و گرداوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و تفسیر آن

-          تشکیل کمیته مشورتی مبارزه با بیماری های غیرواگیر دانشگاه به طور مستمر طبق دستورالعمل

-          نظارت بر شناسایی مراکز جدید تاسیس و تازه فعال شده پاتولوژی

-           نظارت بر شناسایی نقاط حادثه خیز و طراحی مداخلات پیشگیرانه

-          نظارت و همکاری در روند اجرای برنامه ها با بیمارستان منتخب همکار و آزمایشگاه های طرف قرارداد در برنامه های مرتبط

-          نظارت بر اجرای شرح وظایف توسط پرسنل در مراکز محیطی

-          نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی، ماهیانه ،فصلی و سالیانه واحدهای محیطی

-          برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و گرامیداشت مناسبتهای بهداشتی و سلامتی مرتبط با برنامه های غیرواگیر

 

شرح وظایف برنامه ملی ثبت سرطان ایران:

1-      تدوین استانداردها، راهنماها و دستورالعمل اجرایی برنامه ملی ثبت سرطان در ایران

2-      کمک به ارتقاء برنامه های ثبت سرطان و یا توسعه و تقویت برنامه های موجود ثبت سرطان در هر یک از استان ها با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های موجود در دانشگاه های علوم پزشکی، به طوری که هر یک از استان های کشور از یک برنامه ثبت سرطان مستقل و معتبر )در سطح ملی و بین المللی برخوردار گردند.

3-      ارزیابی و نظارت مستمر بر فعالیت ها و عملکرد برنامه های ثبت سرطان استانی با هدف تضمین رعایت استانداردها، راهنماها و دستورالعمل های برنامه ملی ثبت سرطان در تمامی استان ها

4-      دریافت اطلاعات و آمار سالانه از واحدهای ثبت سرطانی استانی، ویرایش و ادغام اطلاعات دریافت شده و تولید بانک اطلاعات و آمار سرطان در کشور

5-      تهیه و انتشار گزارش های دورهای از آمار و اطلاعات سرطان در سطح کشور

6-      طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز در راستای توسعه و تقویت برنامه ملی ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

7-      اعلام مناطق حائز اولویت به سیاستگزاران ملی برای اجرای طرح های مداخله ای با در نظر داشتن اهداف ارتقاء کارآمدی و کیفیت خدمات و بررسی هزینه اثربخشی

8-      جلب مشارکت بخش خصوصی در جمع آوری اطلاعات از طریق تعامل با نظام ارایه خدمات سلامت بخش خصوصی، سازمان نظام پزشکی، سازمانهای مردم نهاد مورد تأیید به منظور ارایه خدمات مرتبط با سرطان در کشور و تعامل با کمیته های دانشگاهی برای جلب مشارکت بخش خصوصی در استانها

9-      ارایه اطلاعات مبتنی بر موضوع و همکاری با سایر معاونت ها برای تعامل مشترک با سازمان های بیمه کننده به منظور افزایش پوشش بیمه

 

نحوه دسترسی و استفاده از داده های ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:


طبق تبصره 2 از ماده 12 تفاهم نامه برنامه ملی ثبت سرطان، هر یک از دانشگاههای علوم پزشکی کشور می توانند بطور مستقل در مورد نحوه دسترسی و استفاده از داده های برنامه ثبت سرطان خود برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند .

 بند -1 طراحی پروپوزال: اولین مرحله برای دسترسی و استفاده از داده های ثبت سرطان، تدوین پروپوزال است. در این پروپوزال باید اهمیت موضوع و هدف از درخواست، مشخصات تیم پژوهشی، نوع داده های مورد نیاز و نحوه استفاده از این داده ها توضیح داده شود .

تبصره -1 توصیه می شود طرح دهندگان قبل از تدوین پروپوزال، هماهنگی های اولیه را با "دبیرخانه ثبت سرطان دانشگاه " از طریق ایمیل و یا تلفن کمیته که در بخش معرفب کمیته سایت در دسترس است.
درخصوص موجود بودن داده های مورد نیاز، تکراری نبودن عنوان و .... انجام دهند .

بند -2 تصویب پروپوزال: پروپوزال مذکور باید بعنوان طرح تحقیقاتی یا پایان نامه از نظر علمی و اخلاقی در یکی از شورای های پژوهشی (مرکز تحقیقات، دانشکده، ...) و همچنین یکی از کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه بررسی و تصویب شود. در هر دانشگاه، فرایند تصویب پروپوزال مطابق با آیین نامه های داخلی آن دانشگاه انجام می شود .

بند 3 معرفی مجری به دبیرخانه ثبت سرطان دانشگاه توسط معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه: پس از تصویب پروپوزال، معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه مجریان طرح را با نامه رسمی به همراه مستندات (پروپوزال،...) به دبیرخانه برنامه ثبت سرطان دانشگاه معرفی می کند .

بند -4 ارائه داده ها به مجریان: دبیرخانه ثبت سرطان دانشگاه داده های مورد نیاز را مطابق با پروپوزال مصوب با رعایت اصول محرمانگی در اختیار مجریان قرار می دهد .

بند -5 نظارت بر حسن انجام کار: مسوولیت نظارت بر حسن انجام کار (از لحاظ علمی و اخلاقی) در مراحل مختلف اجرای پروپوزال و همچنین در مرحله انتشار نتایج به عهده معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه بوده و در صورت بروز هرگونه سورفتار پژوهشی، باید مطابق با آیین نامه ها و دستورالعمل های دانشگاهی و کشوری برخورد مناسب با مجریان طرح صورت گیرد.
توضیحات: در صورت درخواست دسترسی به داده های استانی یا کشوی لازم است مراحل ذکر شده به ترتیب با کمیته ثبت سرطان استانی و کمیته ثبت سرطان کشوری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی انجام گیرد.