ثبت مرگ:


تاریخچه :
برنامه ثبت مرگ در استان بر اساس برنامه پیشنهادی وزارتخانه همزمان با 9 استان دیگر آغاز شد.
در ابتدا هدف ثبت کمی مرگ و استخراج میزان خام مرگ ، میزانهای مرگ و میر اختصاصی سنی و جنسی بود. در سال 1380  دستیابی به اهداف اولیه در جهت ارتقا کیفی و ترسیم سیمای مرگ (میزان و علتی ) موردتوجه قرارگرفت.
نرم افزارثبت مرگ رامی توانیدازصفحه نرم افزارتخصصی واحددربخش آماروفناوری اطلاعات دانلودکنید.