پیشگیری اولیه از خودکشی در نظام شبکه

 اهداف برنامه
هدف کلی :
·         فراهم آوردن خدمات بهداشت روان و قابل دستیابی برای افرادی که قصد اقدام خود کشی داشته و یا اقدام نموده اند
·         کاهش موارد اقدام به خودکشی و کاهش مرگ ومیر ناشی از آن
اهداف اختصاصی :
·         افزایش آگاهیها ی لازم در گروههای هدف
·         شناسایی به هنگام افراد در معرض خطر
·         کاهش ضرر های ناشی از اقدام موفق در خانواده ها
·         پایین آوردن نرخ بروز خودکشی در مناطقی که میزان بروز بالایی دارند
برنامه ها وسطوح مراقبت :
1- خانه بهداشت
·         شناسایی به موقع افرادی که درمعرض خطر هستند
·         ارجاع به موقع افرادی که در معرض خطر اقدام به خود کشی و افرادی که اقدام آنها منجر به فوت شده است
·         پیگیری برنامه های درمانی
·         آموزش انفرادی به افراد کلیدی خانواده ها
·         گزارش دهی منظم
·         اطلاعات مربوط به برنامه بصورت محرمانه نگهداری شود
- مرکز بهداشتی درمانی روستایی :
·         پذیرش موراد ارجاعی و درمان آنان
·         پیگیری برنامه درمانی
·         ارائه پسخوراند به خانه بهداشت
·         ارجاع فوری به مرکز تخصصی
·         ارائه گزارش
·         اطلاعات مربوط به برنامه بصورت محرمانه نگهداری شود .
- مرکز بهداشت شهرستان :
گزارشات مربوط به واحد های زیر نظر مرکز بهداشت شهرستان به این مرکز و پس از جمع بندی و رفع نقص به مرکز بهداشت استان ارسال خواهد گردید .
- مرکز بهداشت استان :
گزارشات مربوط به مراکز بهداشت شهرستان و فرمهای ارسالی از پزشکی قانونی مورد بررسی قرارداده ،وپس ازرفع نواقص به دفتر سلامت روانی ، اجتماعی و مدارس ارسال می دارد .