***کارگاه 2روزه مهارتهای زندگی وفرزندپروری درراستای ارتقا سلامت روان کارکنان باحضور معاونت محترم بهداشتی آقای دکترمنصوری ومعاونین و60نفرازکارکنان وکارکنان وکارشناسان بهداشت روان درتاریخ 7و8/11/88درمحل سالن اجتماعات معاونت تشکیل گردید. دراین کارگاه خانم سعیدی وآقایان دکترامیریان وحقیقیان بعنوان مدرس حضورداشتندودرخاتمه خانم دکترخادمی مدیرگروه پیشگیری ومبارزه بابیماریهامطالب کارگاه راجمع بندی نمودند