برنامه پیشگیری از سوءمصرف مواد

هدف کلی :
کاهش میزان سوء مصرف ، وابستگی به مواد و کاهش آسیب ناشی از مصرف مواد با استفاده از امکانات شبکه بهداشت و درمان
اهداف اختصاصی :
·         تعیین مقادیر شاخصهای اپیدمیولوژیک سوءمصرف مواد در پایان طرح (2 سال پس از شروع مداخله )
·         افزایش آگاهی و ارتقاء نگرش سیساستگزاران و تصمیم گیران از حد پایه به میزان 30%در پایان طرح
·         افزایش آگاهی و ارتقاء نگرش توده مردم از حد پایه به میزان 30% در پایان طرح
·         افزایش آگاهی و ارتقاء نگرش خانواده معتادان خود معرف از حد پایه به میزان 60%در پایان طرح 
·         افزایش آگاهی و ارتقاء نگرش کارکنان بهداشت و درمان از حد پایه به میزان 50 % در پایان طرح
·         درمان 60%معتادان خود معرف توسط پزشکان عمومی آموزش دیده در بخش دولتی و خصوصی
·         درمان 90% معتادان خود معرف ارجاع شده از سوی پزشکان عمومی به مراکز سرپایی تخصصی
  برنامه ها و سطو ح مراقبت
  1- خانه بهداشت :
·         کسب آگاهی ا زمواد مورد مصرف و روشهای استفاده از آن در معتادان داوطلب ترک در صورت مراجعه مستقیم
·         تشویق و ترغیب افراد معتمد برای همکاری و حمایت از برنامه
·         پیگیری روند ترک و مراقبت از فرد پس از ترک به منظور تلاش برای جلوگیری از عود
·         آموزش چهره به چهره انفرادی یا گروهی به جمعیت تحت پوشش با تاکید روی گروههای در معرض خطر
·         اعلام نشانی مراکز بهداشتی درمانی و ارجاع جهت درمان معتادین خود معر ف
·         برقراری ارتباط با خانواده های معتادین خود معرف و آموزش آنان
·         ارائه اقدامات بصورت ماهانه به مراکز بهداشتی درمانی روستایی مطابق با فرم مربوطه
2- مرکز بهداشتی درمانی روستایی:
·         پذیرش معتادین خود معرف جهت مشاوره و درمان و آموزش کاهش آسیب
·         تحویل کاندوم به معتادان تزریقی
·         آموزش عمومی معتمدین محل ، معلمین مدارس ، محصلین مدارس در مقاطع مختلف و خانواده ها جهت کسب حمایت و همکاری
·         آموزش و سرپرستی برنامه در خانه های بهداشت تحت پوشش
·         ارجاع به سطح بالاتر
·         دریافت گزارش از خانه های بهداشت ،تجزیه و تحلیل اولیه و ارسال آنها به مرکز بهداشت شهرستان مطابق فرم مربوطه
3- مرکز بهداشت شهرستان :
·         راهبری ادغام پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد در شبکه بهداشتی شهرستان
·         پایش و ارزشیابی آن
·         جمع بندی نتایج آماری و تحلیل آنها
·         برنامه ریزی دوره های آموزشی برای پزشکان مراکز بهداشتی درمانی ، کاردانها و بهورزان و ارزیابی میزان تاثیر این دوره ها بر اطلاعات هر یک از گروههای فوق
·         برگزاری دوره های آموزشی برای افراد در معرض خطر
·         همکاری در اجرای برنامه های پژوهشی
·         ارسال گزارش ماهانه به مرکز بهداشت استان
- مرکز بهداشت استان :
·         راهبری ادغام پیشگیری و درمان مصرف مواد در شبکه بهداشتی استان و پایش و ارزشیابی آن
·         جمع بندی نتایج آماری و تحلیل آنها
·         برنامه ریزی دوره های آموزشی برای پزشکان - کارشناسان و کاردانها و بهورزان و ارزیابی میزان تاثیر این دوره ها بر اطلاعات هر یک از گروههای فوق
·         ایجاد هماهنگی بین بخشی بخصوص در سطح دوم و سوم ارجاع
·         ارسال گزارش ماهانه به دفتر سلامت روانی -اجتماعی و مدارس