آموزش :

  • یکی از اصول مهم بهداشتی آموزش بوده که با حصول آن درصد قابل ملاحضه ای از بیماریهای دهان و دندان کاهش می یابد. هدف اصلی در این بخش تغییر الگو های رفتاری و ایجاد انگیزه در افراد است. از مهمترین اقدامات برای پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان آموزش بهداشت دهان ودندان در سطح وسیع به تمام مردم می باشد به ویژه اگر این آموزش به گروهی از جامعه داده شود که شیوع بیماری و خطر ابتلا در آنها بیشتر است و از جهتی زمینه دریافت و پذیرش آموزش بیشتری دارند می توان امید داشت که در سالهای آینده ، توانایی مقابله و پیشگیری از این بیماری را داشته باشند.
  1. آموزش و بازآموزی مربیان، مدیران، معلمین در مدارس ابتدایی و مهدهای کودک
  2. آموزش کودکان و والدین درمدارس ابتدایی و مهدهای کودک
  3. آموزش بهداشت جهت جمعیت تحت پوشش بخصوص گروه های هدف (کودکان 14-0 سال مادران باردار و مادران شیرده)