تاریخچه 
در سال 1369 توافق نامه ای بین وزارتین بهداشت و درمان وآموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش در7بند به تصویب رسید و مقرر گردید مراقبینی که درسال 1357 از وزارت آموزش وپرورش به وزارت بهداشت واگذار شده بودند مجددا به وزارت اموزش وپرورش منتقل گردند . طرح قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش درجلسه علنی مورخ 12/9/70 به تصویب وسپس به تاییدشورای نگهبان رسید. ازتاریخ تصویب این قانون تاکنون آن دسته ازمراقبین بهداشت که تاپایان سال 1357 درمدارس عالی بهداشت وابسته به وزارت آموزش وپرورش تربیت شده اند ازوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به واحدهای آموزشی تابعه انتقال یافتند.
متعاقب آن درتاریخ 7/2/73 قانون اصلاح انتفال مراقبین بهداشت به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش تصویب وبه موجب آن کلیه مراقبین بهداشت ازوزارت بهداشت به وزارت آموزش وپرورش منتقل شدند. طبق تبصره 4 این قانون مسئولیت برنامه ریزی ،سیاستگذاری ،تربیت نیروی انسانی و اجرا در قالب شبکه های بهداشت و درمان کشور کماکان به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.


رسالت و اهداف 

رسالت :
مدیریت سلامت محور درزمینه ارائه خدمت به نوجوانان وجوانان درراستای ارتقای کیفیت زندگی این گروه سنی با تاکید براقدامات پیشگیرانه منطبق بافرهنگ جامعه ومتناسب باجنسیت مورد نظرومشارکت همه جانبه ایشان. وظیفه اصلی ما ارئه استاندارهایی است که درتعامل باهمه نهادهای متولی این گروه به دست می آید وبرای هماهنگ سازی خدمات قابل ارائه درنظام سلامت برای گروه مخاطب به طورمستمر پایش خواهند شد.

 گروه هدف و واحدهای ارائه دهنده خدمت :  

گروه هدف : کودکان و نوجوانان 18-5 ساله و جوانان 30-18 ساله

هدف اصلی : اعتلای سطح سلامت نوجوانان، جوانان، کارکنان مدارس و خانواده  نوجوانان از طریق افزایش سطح آگاهیهای بهداشتی ، ایجاد نگرش مطلوب ، تغییر رفتار و تسهیل دسترسی به خدمات بهداشتی ، مشارکت نوجوانان و جوانان، کارکنان مدارس و اولیاء است.

ارائه دهندگان اصلی خدمت :

در خانه های بهداشت : بهورز

در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی:  پزشک ،  مراقب سلامت ناظر و سایر کارکنان بهداشتی

در مرکز خدمات جامع سلامت شهری : پزشک ،  مراقب سلامت ناظر و سایر کارکنان بهداشتی

در پایگاه های سلامت : مراقبین سلامت

 

شرح وظایف

کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس :

-         اصلاح و ارتقای سیستم مراقبت سلامت نوجوانان و جوانان

-         هماهنگی مستمر با اداره کل آموزش وپرورش و سایرسازمانها و ارگانهای مرتبط با نوجوانان، جوانان و آموزشگاهها

-         نظارت برفعالیت کارشناسان زیر مجموعه گروه و سطوح محیطی ارائه دهنده خدمات

-         تشکیل و شرکت درکمیته علمی وفنی استانی بمنظور بهره گیری تجارب

-         نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی

-         تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالیانه ،محاسبه شاخصهای سلامت دانش آموزان، نوجوانان و جوانان و مدارس منطقه

-         نظارت و ارزشبای برنامه های سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس

-         تهیه و اجرای طرحها و برنامه های کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان، جوانان ومدارس

-         جذب اعتبارات مورد نیاز فعالیتهای گروه و توزیع و هزینه کرد بهینه این اعتبارات درجهت ارتقای برنامه ها

-         آموزش نیروهای جدیدالورود و بازآموزی کارکنان مرتبط با برنامه های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

-         هماهنگی با گروه بهداشت محیط درحسن اجرای بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس

-         هماهنگی با گروه تغذیه در حسن اجرای برنامه های بهبود تغذیه در مدارس (پایگاه تغذیه سالم، آهن یاری، مکمل یاری با مگادوز ویتامین D  و... )

-         هماهنگی با گروه تغذیه در حسن اجرای برنامه های بهبود تغذیه در جوانان (مکمل یاری با مگادوز ویتامین D  )

-         تهیه منابع ومطالب آموزشی موردنیاز گروه هدف

-         هماهنگی درون بخشی با سایر واحدها و گروهها ومعاونت ها درجهت همسوسازی فعالیت ها و برنامه ها

کارشناس سلامت نوجوانان و مدارس :

-         برنامه ریزی و ارائه آموزش سلامت به نوجوانان

-         تدوین و اجرای پژوهشهای کاربردی درزمینه سلامت نوجوانان

-         پیگیری بیماریهای واگیروغیرواگیر در نوجوانان

-         محاسبه و ارائه شاخص های سلامت نوجوانان و گزارش دهی مستمر

-         برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی برنامه معاینات سلامت دانش آموزان با تاکید برتشکیل شناسنامه سلامت

-         برنامه ریزی آموزش سلامت به دانش آموزان، والدین و کارکنان

-         پیگیری بیماریهای واگیر و غیرواگیر در مدارس

-         نظارت بر بهداشت محیط مدارس و عرضه مواد غذایی در مدارس و طرح شیر مدارس

-         محاسبه و ارائه شاخص های سلامت مدارس گزارش دهی مستمربه مسئولین

-         پیگیری واکسیناسیون گروه سنی 6-4 سال  و 16-14 سال

-         برآورد و پی گیری تجهیز مراکز بهداشت شهرستانها به ابزار و وسایل مورد نیاز

-         اجرای طرحها و برنامه های ملی ،منطقه ای

-         گرد آوری، جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری از سطوح محیطی تا ستادی

-         نظارت بر ثبت خدمات در سامانه الکترونیکی

 

کارشناس سلامت جوانان :

-         برنامه ریزی و ارائه آموزش سلامت به جوانان

-         شناسایی تهدید کننده های سلامت در جوانان

-         تدوین و اجرای پژوهشهای کاربردی درزمینه سلامت جوانان

-         انجام معاینات دوره ای گروههای جوان بویژه دانشجویان و سربازان با تأکید بر تشکیل شناسنامه سلامت

-         پیگیری بیماریهای واگیر و غیرواگیر در جوانان

-         محاسبه و ارائه شاخص های سلامت جوانان و گزارش دهی مستمر

-         برآورد و پی گیری تجهیز مراکز بهداشت شهرستانها به ابزار و وسایل مورد نیاز

-         اجرای طرحها و برنامه های ملی ،منطقه ای

-         گرد آوری، جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری از سطوح محیطی تا ستادی

-         نظارت بر ثبت خدمات در سامانه الکترونیکی