تاریخچه 
در سال 1369 توافق نامه ای بین وزارتین بهداشت و درمان وآموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش در7بند به تصویب رسید و مقرر گردید مراقبینی که درسال 1357 از وزارت آموزش وپرورش به وزارت بهداشت واگذار شده بودند مجددا به وزارت اموزش وپرورش منتقل گردند . طرح قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش درجلسه علنی مورخ 12/9/70 به تصویب وسپس به تاییدشورای نگهبان رسید. ازتاریخ تصویب این قانون تاکنون آن دسته ازمراقبین بهداشت که تاپایان سال 1357 درمدارس عالی بهداشت وابسته به وزارت آموزش وپرورش تربیت شده اند ازوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به واحدهای آموزشی تابعه انتقال یافتند. 
متعاقب آن درتاریخ 7/2/73 قانون اصلاح انتفال مراقبین بهداشت به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش تصویب وبه موجب آن کلیه مراقبین بهداشت ازوزارت بهداشت به وزارت آموزش وپرورش منتقل شدند. طبق تبصره 4 این قانون مسئولیت برنامه ریزی ،سیاستگذاری ،تربیت نیروی انسانی و اجرا در قالب شبکه های بهداشت و درمان کشور کماکان به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.


رسالت و اهداف 

رسالت :
مدیریت سلامت محور درزمینه ارائه خدمت به نوجوانان وجوانان درراستای ارتقای کیفیت زندگی این گروه سنی با تاکید براقدامات پیشگیرانه منطبق بافرهنگ جامعه ومتناسب باجنسیت مورد نظرومشارکت همه جانبه ایشان. وظیفه اصلی ما ارئه استاندارهایی است که درتعامل باهمه نهادهای متولی این گروه به دست می آید وبرای هماهنگ سازی خدمات قابل ارائه درنظام سلامت برای گروه مخاطب به طورمستمر پایش خواهند شد.

 گروه هدف و واحدهای ارائه دهنده خدمت :  

گروه هدف : کودکان و نوجوانان 18-6 ساله و جوانان 30-19 ساله

هدف اصلی : اعتلای سطح سلامت نوجوانان، جوانان، کارکنان مدارس و خانواده  نوجوانان از طریق افزایش سطح آگاهیهای بهداشتی ، ایجاد نگرش مطلوب ، تغییر رفتار و تسهیل دسترسی به خدمات بهداشتی ، مشارکت نوجوانان و جوانان، کارکنان مدارس و اولیاء است. 

ارائه دهندگان اصلی خدمت :

در خانه های بهداشت : بهورز  

در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی:  پزشک ،  مراقب سلامت ناظر و سایر کارکنان بهداشتی

در مرکز خدمات جامع سلامت شهری : پزشک ،  مراقب سلامت ناظر و سایر کارکنان بهداشتی

در پایگاه های سلامت : مراقبین سلامت