شرح وظایف - اعضای واحد

 شرح وظایف (رییس اداره امور عمومی )

-          نظارت بر حسن اجرای وظایف و کلیه امور ادارات واحدهای تحت سرپرستی

-          صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی رییس واحد

-          سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تععین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

-          ایجاد هماهنگی امور واحدهای تحت سرپرستی با خط مشی ها – قوانین و مقررات تعیین شده در چهارچوب برنامه های تعیین شده

-          تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای ان

-          صدور دستور بخشنامه ها  ائین نامه ها و ضوابط مربوط جهت اجرای قانون

-          کنترل کلیه امورات واحدهای تحت سرپرستی

-          شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف

-          برنامه ریزی جهت اجرای قانون و پیگیری جهت اجرا

-          انجام سایر امور متفرقه

-          ارجاع نامه های اداری به کارکنان شاغل در حوزه اداره امور عمومی جهت اقدام و به مقام مافوق جهت تایید

-          نظارت بر تامین کالاها و خدمات مورد نیاز

-          بررسی – تجزیه و تحلیل و اظهار نظر در خصوص امار و اطلاعات ارائه شده از سوی ادارات ذیربط