پایلوت کشوری برنامه قلب و عروق

بیماریهای غیر واگیر
 
پایلوت کشوری برنامه قلب و عروق
 
با توجه به گذر اپیدمیولوژیک که طی سالهای اخیر دربسیاری از کشورهای جهان رخ داده بیماریهای قلبی عروقی و عوامل خطر مرتبط با آن مهمترین معضل بهداشتی این کشورها شده است. افزایش میانه سنی جمعیت ، رشد سریع شهرنشینی ، کوچک شدن جوامع ، توسعه فناوری و به دنبال آن کاهش فعالیتهای جسمانی وافزایش تنش های روحی - روانی موجب گسترش عوامل خطر بیماریهای قلب وعروق و در نتیجه شیوع زیاد این بیماریها شده است. به طوریکه بیماریهای قلبی عروقی شایعترین علت مرگ دربسیاری از جوامع دنیا و از جمله ایران می باشد. در ایران 38% از کل مرگها ناشی از بیماریهای قلبی عروقی است. در استان کرمانشاه نیز بیماریهای قلب و عروق در سال 1386 اولین علت مرگ بوده و 6/35 درصد از کل مرگها بدلیل این عامل وقوع یافته است.  
مهمترین عوامل خطر ایجاد کننده بیماریهای قلب و عروق تغذیه نامناسب ، کم تحرکی ، مصرف دخانیات ، چاقی ، فشارخون بالا ، دیابت واختلالات چربی خون هستند که همگی ریشه در الگوی نامناسب زندگی دارند به طوریکه با اصلاح شیوه های زندگی و تغییر رفتارهای پرخطر می توان از شیوع این بیماری به میزان 80% کاست.
بر همین اساس معاونت امور بهداشتی دانشگاه با هدایت اداره قلب وعروق مرکز مدیریت بیماریها با هدف پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی و اصلاح شیوه های زندگی عموم مردم در سال 1387 اقدام به احداث کلینیک تندرستی ثامن الائمه نمود.
 
کلینیک تندرستی واحدی است که به منظور پیشگیری ، شناسایی و کنترل عوامل خطر ساز اصلی بیماریهای قلبی عروقی احداث گردیده و فعالیتهای آن در جهت توانمندسازی جامعه تحت پوشش به منظور ا صلاح شیوه زندگی و حفظ سلامت اقشار مختلف جامعه تحت پوشش است.
اهداف ارائه خدمت در کلینیک تندرستی :
هدف کلی : توانمند سازی فرد وجامعه (گروه های حمایتی ) در جهت کاهش بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر ساز آن
 
اهداف اختصاصی :
* افزایش خود-مراقبتی (آگاهی ، قدرت تصمیم گیری ، خودکارآیی)
* افزایش ظرفیت جامعه برای بهبود شیوه زندگی
* ایجاد تناسب بین نیازها و خواسته های مراجعین
* ارائه خدمات برحسب سنجش وضعیت سلامتی مراجعین
* افزایش آگاهی درزمینه عوامل خطر ساز مهم وبیماریهای غیروگیر (ثانویه)
* تغییر رفتار درزمینه عوامل خطرساز مهم و بیماریهای غیرواگیر و بهبود شیوه زندگی
* افزایش دسترسی به خدمات مربوط به بیماریهای غیرواگیر
* افزایش جمعیت تحت پوشش