برنامه کشوری مالاریا

- هدف کلی :
·          شناسایی بیماران مبتلا به مالاریا
- اهداف اختصاصی :
·         بیماریابی ، درمان و پیگیری بیماران مبتلا به مالاریا
·         پیشگیری از عوارض بیماری
·         کاهش ابتلا ء و هزینه های اقتصادی ناشی از بیماری
·         افزایش سلامتی و طول عمر بیماران
- برنامه ها و سطوح ارائه خدمات :
1- خانه بهداشت :
·         بیماریابی و  تهیه لام خون محیطی از افراد تب دار مشکوک به مالاریا
·         ارجاع بیماران شناسایی شده به پزشک و نظارت بر درمان آنها
·         پیگیری بیماران تا بهبودی کامل و تهیه لام خون محیطی از افراد بیمار بصورت ماهیانه تا یکسال
·         آموزش به عموم مردم و بیماران در خصوص نحوه صحیح مصرف دارو و پیشگیری از ابتلاء  
·         همکاری با مسولین در خصوص سم پاشی و نفت پاشی منطقه
·         شناسایی ژیت های لاروی
·         گزارش سریع موارد مثبت و فعالیتهای انجام شده به مراکز بهداشتی درمانی
2- مراکز بهداشتی درمانی
·         هماهنگی و آموزش مستمر بهورزان
·         تدارک لازم در خصوص تهیه و در اختیار گذاشتن لام ، لانست ، پنبه ، الکل و دارو به خانه های بهداشت
·         پایش ، نظارت و کنترل نحوه صحیح لام گیری و ارسال سریع لامهای تهیه شده به آزمایشگاهها
·         ارسال گزارش عملکرد فعالیتهای خانه های بهداشت به مرکز بهداشت شهرستان
3- مرکز بهداشت شهرستان :
·         آموزش رده های میانی پرسنل بهداشتی
·         تهیه دارو و وسایل لام گیری و تحویل به مراکز بهداشتی درمانی
·         هماهنگی و پشتیبانی اجراء برنامه های کشوری
·         پایش و نظارت دقیق مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
·         گزارش سریع موراد مثبت و فعالیتهای مراکز بهداشتی درمانی به مرکز بهداشت استان
4- مرکز بهداشت استان :
·         برگزاری جلسات آموزشی برای کارشناسان ستادی شهرستانها
·         ابلاغ برنامه های کشوری به مراکز بهداشت شهرستانها جهت اجراء
·         هماهنگی و تدارک برنامه ای مورد نیاز جهت اجراء
·         پایش و نظارت برنامه ها در شهرستانها ی تابعه - آنالیز داده های مرکز بهداشت شهرستانی
·         گزارش اقدامات و فعالیتهای انجام شد ه به مرکز مدیریت بیماریها