ریاست معاونت بهداشتی

دکتر شکیبا

 

نام ونام خانوادگی :

پرفسور ابراهیم شکیبا

تحصیلات :

PhD بیوشیمی بالینی – عضوهیأت علمی دانشگاه

سوابق کاری:

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی
رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به مدت حدود 6 سال
قائم مقام معاونت پشتیبانی دانشگاه به مدت حدود 2 سال
معاونت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به مدت 3 سال
معاونت پشتیبانی دانشگاه ابتدای سال 88  
دبیر پدافند غیر عامل در نظام سلامت

سمت :

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آدرس : کرمانشاه – ابتدای خیابان بهار – مرکز بهداشت استان کرمانشاه
تلفن تماس : 37257812  -  37257796  -  37257696
آدرس پست الکترونیک معاونت بهداشتی استان کرمانشاه : mbok@kums.ac.ir

معاون فنی

 

دکتر سارا شاه آبادی

معاون اجرایی

  

      
 
نام ونام خانوادگی :
پرویز اردلان

تحصیلات :

کاردان بهداشت عمومی ازدانشگاه علوم پزشکی همدان
کارشناس بهداشت عمومی ازدانشگاه علوم پزشکی تهران
 فوق لیسانس مدیریت بهداشت ودرمان ازدانشگاه علوم پزشکی ایران
دیپلم مدیریت بهداشت ودرمان ازدانشگاه KIT  هلند
سمت ها :
       - معاون اجرایی مرکزبهداشت استان
      - رئیس گروه طرح وگسترش شبکه های بهداشتی درمانی استان کرمانشاه
 
سوابق اجرایی :
      - مسوول مرکزبهداشتی درمانی روستایی ورله شهرستان کرمانشاه
      - کارشناس بیماریهای مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه
      - مدیرمرکزآموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه
      - کارشناس مسوول طرح وگسترش حوزه معاونت بهداشتی
     - رئیس گروه طرح وگسترش حوزه معاونت بهداشتی
     - معاون فنی مرکزبهداشت استان
     - معاون اجرایی مرکزبهداشت استان (هم اکنون)
 
آدرس :    خ بهار مرکزبهداشت استان
ایمیل :     ardalan1345@yahoo.com
آدرس پست الکترونیک  گروه گسترش: mbo_hnd@kums.ac.ir
تلفن :    7257701-  0831

 

شرح وظایف معاون اجرایی به شرح زیر می باشد :
v     جمع آوری ودسته بندی اطلاعات وآمارهای مورد نیاز برای برنامه ریزی واجرای برنامه در منطقه
v     همکاری ومعاونت رئیس مرکز بهداشت در زمینه شناخت مسائل محلی ، منطقه ای وبررسی راههای عملی رفع تنگناها وحل مسائل
v     همکاری با رئیس مرکز بهداشت درزمینه آشنایی کامل با برنامه های کشوری وانتخاب مناسب ترین روشها واجرای آنها در منطقه
v     مشارکت در تهیه برنامه تفضیلی برنامه های بهداشتی ( کشوری – منطقه ای ) در منطقه وتهیه بودجه عملیاتی
v     مشارکت در سازماندهی واحدهای تابعه مرکز ( تشکیلات وروابط درونی وبین واحدها )
v     مشارکت در انتخاب فنی – تخصصی متقاضیان استخدام وبکارگیری آنها وتمهیدات لازم برای بقا واستمرار وتامین نیروی انسانی کارآمد.
v     هدایت ورهبری فعالیتهای اجرایی از طریق آموزشهای بدوخدمت ، حین خدمت وباز آموزیها ونظارت وپایش برآنها
v     برقراری هماهنگیهای لازم بین واحدهای تابعه مرکز وسایر واحدهای دانشگاه
v     جلب هماهنگیهای سایر بخشهای مؤثردر سلامت جامعه وفعالیتهای بهداشتی
v     برقراری مکانیزمهای لازم برای جلب مشارکت مردم وسازمانهای غیر دولتی در تمام سطوح فعالیتها ( برنامه ریزی – اجرا – نظارت )
v     انجام پژوهشهای مناسب وکاربردی در زمینه شناخت وحل مسائل موجود وتکنولوژیهای مناسب برای حل مسئله و...
v     همکاری در آموزش نیروی انسانی پزشکی که برای کارآموزیهای میدانی به واحدهای تابعه مرکز بهداشت اعزام میشوند.
v     دریافت وبررسی گزارشهای رسیده از واحدهای تابعه وهمکاری برای تهیه بازخوراند مناسب برای واحدها وگزارش نهایی برای واحدهای بالاتر
v     شناخت توانایی های بالقوه منطقه وتهیه طرحههای جدید متناسب با شرایط اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی منطقه
v     پیگیری ونظارت در پشتیبانی نیازهای تدارکاتی واحدها
v     نظارت بر اجرای بودجه وبرنامه های سالانه دراز مدت
v     برنامه ریزی وهماهنگی برای ایجاد واحدهای جدید وارتقاء کمی وکیفی واحدهای موجود متناسب با ضوابط کشوری
v     تطبیق دستورالعملها ، پروتکلهای بهداشتی درمانی ، آموزش تحقیقی ، از طریق کمیته های علمی ودستورالعملهای اجرایی از طریق شوراهای محلی
v     اجرای سایر دستورات مرتبط طبق دستور مقام مافوق

دفتر معاونت

 
این رشته دربرگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام وظایف ومسئولیتهای مربوطه می باشند. فعالیتهای موجود در این رشته شغلی از نظر اهمیت وظائف ومسئولیتها وشرایط احراز به 8 طبقه از پایین ترین سطح طبقه یک گروه 7 تابالاترین سطح طبقه 8 گروه 14 تقسیم می گردد که نحوه تخصیص مشاغل این رشته یه طبقات مختلف آن بشرح زیر است :
طبقه 1الی 8 برای عناوین مسئول دفتر مدیر کل یا متصدیان مشاغل همتراز
طبقات 2 الی 8 برای عناوین مسئول دفتر رؤسای سازمانهای مستقل
نمونه وظایف ومسئولیتها :
v     دریافت نامه ها ، اوراق ، پرونده ها وسایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت وثبت خلاصه مشخصات وجریان آنها دردفاتر اندیکاتور واندیکس .
v     تفکیک وتوزیع نامه ها وگزارشات وسایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه وپیگیری کردن آنها .
v     انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری وبایگانی کردن پرونده ها ، اوراق ، نامه ها وگزارشات وسایر اسناد ومدارک واحد مربوط در محلهای مخصوص.
v     تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوط وتعیین ساعات ملاقات برای آنها.
v     تهیه وتنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب ووقایع مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوط.
v     ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص وموسسات ذیربط وواحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده ودر صورت لزوم پیگیری آنها
v     آماده کردن سوابق وپرونده های مربوط به کمیسیونها وجلسات وسمینارها برای اطلاع ومطالعه قبلی سرپرست.
v     تنظیم اوقات جلسات وکمیسیونهایی که در دفتر سرپرست مربوطه تشکیل می شود ومطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه .
v     پاسخگویی به مراجعین وراهنمایی آنها ودر صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان ومراجعه کنندگان که تقاضای آن بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است.
v     تهیه پیش نویس برخی از نامه ها وگزارشات وجدولهای مختلف بزبان فارسی ومحتملا" خارجی .
v     استفاده از نرم افزارهای پردازش متن ، دریافت وارسال نامه های الکترونیکی ودورنگار.
v     انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل .