التور:

 

تعداد 14 آزمایشگاه‌ التور در استان متولی انجام آزمایش‌های تشخیص ویبریو کلرا در طرح کشوری کنترل و مبارزه با همه‌گیری وبا می‌باشند که آزمایشگاه رفرانس التور در شهرستان کرمانشاه مستقربوده و نمونه‌های مشکوک از آزمایشگاه‌های شهرستان‌ها جهت تاًیید نهایی به این آزمایشگاه ارسال می‌گردد.