درمان:

- درمان پالپوتومی دندانهای شیری در کودکان زیر 6 سال

- ترمیم دندانهای دائمی پوسیده کودکان 12 – 6 سال

- جرمگیری جهت گروههای مختلف با اولویت گروه هدف

- کشیدن دندانهای عفونی غیرقابل نگهداری

- تهیه گرافی دندان در صورت نیاز

- در صورت نیاز ارجاع به بخش تخصصی

- درمان فیشورسیلانت جهت کودکان 14-6 سال برای دندانهای 7 و 6 

- درمان پالپ زنده (VPT) جهت دندانهای دائمی بخصوص دندان 6  

- فلورایدتراپی هر 6 ماهه یکبار در صورت نیاز

- تجویز دارو در صورت نیاز و ثبت نسخ الکترونیک