پیشگیری :

- انجام معاینات دهان و دندان توسط دندانپزشکان در جهت تشخیص زودهنگام مشکلات دهان و دندان
- توزیع دهانشویه سدیم فلوراید 2/0 درصد در مدارس ابتدائی و استفاده از آن به صورت هفته ای یکبار
- توزیع خمیر دندان و مسواک در بین دانش آموزان مناطق محروم
- انجام فیشور سیلانت در دانش آموزان مقطع ابتدایی در جهت کاهش میزان پوسیدگی دندان
- انجام فلوراید تراپی جهت دانش آموزان مقطع ابتدایی
- انجام معاینات دوره ای جهت دانش آموزان مقطع ابتدایی
- انجام غربا لگری وتکمیل شناسنا مه سلامت دانش اموزان ابتدایی وکودکان درمهدهای کودک وارجاع
درصورت لزوم جهت انجام خدمات پیشگیری ودرمانی
- جلوگیری ازپوسیدگی دندان درکودکان با استفاده از فلوراید تراپی (با ژل فلوراید- وارنیش فلوراید-دهانشویه سدیم فلوراید – فیشورسیلانت )