کلیات گروه

تاریخچه :
در دهه 1350 (وسالهای قبل از آن) برای کنترل بیماریهای واگیردار ، گروههای سیار جهت انجام اموری همانند واکسیناسیون ، مبارزه با مالاریا ، مبارزه با سل و ..... به نقاط مختلف اعزام و ارائه خدمت می نمودند . از سال 1319 طرح تربیت بهدار در مشهد ( ودر سال 1325 در اصفهان و شیراز )، در سال 1343 طرح سپاه بهداشت ، در سال 1351 طرح آذربایجان غربی ، و در بعضی از استان های دیگر هم طرحهایی برای خدمات رسانی مناسب اجرا و ارزشیابی گردید . در نهایت از سال 1364 طرح توسعه شبکه های بهداشتی درمانی در سراسر کشور ( در هر استان یک شهرستان ) به اجرا گذاشته شد و در سال های بعد به تدریج به بقیه شهرستان ها هم تعمیم داده شد .از همان سال این طرح در استان کرمانشاه شروع گردید که در نهایت در پایان سال 1388 ، تعداد 666 خانه بهداشت و 66 مرکز بهداشتی درمانی روستایی ، 66 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 32 پایگاه بهداشت شهری ارائه خدمت به جمعیت تحت پوشش را به عهده دارند.

رسالت و اهداف
سلامت یکی از عوامل اساسی توسعه پایدار درهر جامعه ای است و وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به منظور دست یابی به هدف فوق در قالب استقرار شبکه های بهداشتی درمانی از سال 1364 این رسالت را به عهده گرفته است و طی سالهای گذشته گامهای موثر و اساسی در این راستا برداشته است . هماهنگ با برنامه های وزارت متبوع ، گروه طرح و توسعه شبکه ها با هدف ارتقاء سطح سلامتی مردم ، ارائه خدمت می نماید.
وظایف
1-راه اندازی و تجهیز واحد های بهداشتی درمانی شهرستانهای تابعه
2- نظارت بر چگونگی فعالیت واحد های بهداشتی درمانی
3- اصلاح ، ایجاد و توسعه واحد های بهداشتی درمانی
4-تداوم ، ارتقاء ونظارت بربرنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
5- تعیین محل زمین و پیشنهاد احداث ساختمان واحد های بهداشتی درمانی
6- پیشنهاد ایجاد و اصلاح تشکیلات سازمانی نیروی انسانی واحد های بهداشتی درمانی
7- تامین و توزیع نیروی انسانی و جذب نیرو های مشمول طرح و پیام آوران بهداشت و نظارت بر نحوه خدمت آنان
8- هماهنگی امور مربوط به نقل و انتقال – ماموریت آموزشی و ماموریت بدون دریافت فوق العاده شغل کارکنان
9- تهیه بانک اطلاعات جامع کامپیوتری واحد های بهداشتی درمانی طبق طرح و فعال و بهره برداری و ارسال به وزارت متبوع
10- انجام امور مربوط به پذیرش ، آموزش و استخدام دانش آموزان بهورزی و باز آموزی شاغلین بهورزی
11- انجام امور مربوط به جذب ، آموزش و نحوه فعالیت رابطین بهداشتی
12- ارتقاء دانش و عملکرد بهورزان از طریق آزمون ، پایش و باز آموزی سالیانه
13-توزیع فصلنامه بهورز بین ادارات ، سازمانها ، دانشگاهها ، دانشکده ها ، مراکز شهرستانها ،خانه های بهداشت و.... به منظور آگاهی ، اطلاع رسانی و افزایش دانش بهداشتی و تهیه عکس ، مقاله و مطالب علمی برای دفتر فصلنامه بهورز.
14- تشکیل شورای بهورزی شهرستان و استان
15- ارتقاء سطح مدرک تحصیلی بهورزان از طریق اختصاص 5/43 واحد درسی بهورزی به افراد شایسته به منظور کسب مدرک تحصیلی دیپلم کار و دانش .
16- انتخاب و معرفی مربیان و بهورزان نمونه در روز بهورز به منظور تشویق و ایجاد انگیزه در آنان.
17- ارتقا دانش و عملکرد مربیان مراکز اموزش بهورزی از طریق باز آموزی سالیانه آنان
18-انتخاب و معرفی مربیان و رابطین بهداشت نمونه در روز جهانی داوطلب به منظور تشویق و ایجاد انگیزه آنان بزرگداشت روز جهانی داوطلب ( 14 آذر ماه ) در کلیه شهرستانهای تابعه استان ، اعزام مربیان و داوطلبین سلامت نمونه به مشهد مقدس جهت شرکت در گردهمایی سالیانه کشوری